Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem, trots det görs lite för att främja närvaro och stödja elever tillbaka. I Riksförbundet Attentions färska enkät om skolfrånvaron bland barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) svarar inte ens 2 procent att skolan vidtagit åtgärder och att det löst problemet med frånvaro. Nu behövs krafttag för att säkerställa deras rätt till utbildning.

Trots att ett misslyckade i skolan är en av de säkraste vägarna mot arbetslöshet, ohälsa, svårigheter med försörjning och kriminalitet, görs idag för lite för att elever med NPF, åtta procent av skoleleverna, ska få förutsättningar att klara skolan. När brister i skolsituationen till slut leder till skolfrånvaro kommer insatserna ofta sent, är otillräckliga eller uteblir helt. Det visar Riksförbundet Attentions nya frånvaroenkät genomförd bland vårdnadshavare till barn med NPF. Resultaten visar på en oacceptabel situation och alarmerande stora utvecklingsbehov. Inte ens två procent har svarat att skolan vidtagit åtgärder och att det skulle ha löst problemet med frånvaron. Drygt hälften menar att åtgärder vidtagits men att det inte har ökat närvaron och en femtedel har svarat att skolan inte vidtagit några åtgärder alls för att öka närvaron.

– Enkätens resultat visar på en skrämmande verklighet där föräldrarna ofta lämnas ensamma med ett stort problem. Hur närvaro främjas och hur elever med NPF ska stödjas tillbaka är ett brådskande utvecklingsområde som vi behöver en nationell handlingsplan för. Barns rätt till utbildning måste säkerställas, läget är akut, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Orsakerna till frånvaron känns igen från Attentions skolenkät ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna”  genomförd 2017. Det handlar om bristande stöd i undervisningssituationen (67 procent), otillräcklig kunskap om NPF (64 procent), för högt ställda krav i skolan kontra barnets förmågor (58 procent) och bristande stöd i sociala situationer (55 procent).

Frukostseminarium 30 januari
Den 30 januari arrangerar Attention ett kostnadsfritt frukostseminarium med ett panelsamtal där flera berörda aktörer deltar för att lyfta frågan och diskutera vad som behövs för att vända denna utveckling. Vill du delta anmäl dig här.

Vad handlar enkäten om?

Enkäten om skolfrånvaro genomfördes 2–11 december 2019 och gick ut via Attentions kanaler. Den riktades till vårdnadshavare till barn med NPF som under det senaste året varit frånvarande 10–20 procent eller mer av skoltiden under minst en månad. Enkäten omfattade både giltig och ogiltig frånvaro hos barn från förskoleklassen till och med gymnasieskolan. Enkäten genererade över 2000 svar.

Du kan läsa hela enkätrapporten ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” (2020) här.

Kontaktpersoner
Erik Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention
eric.donell@attention.se

Anki Sandberg, förbundsordförande i Riksförbundet Attention
08-120 488 04 (tillgänglig från 15/1)

Om Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (ASD), språkstörning och Tourettes syndrom, anhöriga och yrkesverksamma.