NY ENKÄTRAPPORT: “RUTINER SLÅS SÖNDER OCH PLÖTSLIGT STÅR VI HELT UTAN STÖD” – OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF OCH DERAS ANHÖRIGA FRÅN RIKSFÖRBUNDET ATTENTION:

Coronakrisen påverkar allt och alla, oavsett var vi bor eller vem vi är och sätter stor press på samhällets olika funktioner. Men hur och i vilken grad skiftar utifrån vilka förutsättningar vi har och Riksförbundet Attentions färska enkätrapport visar att personer med NPF och deras anhöriga har fått det betydligt svårare.

De 2050 enkätsvaren visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser nu för många har förvärrats.

Mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har områden som skola och förskola (62 procent), arbetet (58 procent) och psykiska hälsan (53 procent) påverkats. Över 43 % av de som har insatser svarar även att deras insatser har påverkats.

Av våra medlemmars frisvar framgår att de förändringar som följt i krisens spå påverkar vardagen på många olika sätt.

Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttidsboende, boendestöd, assistans, föräldragrupp, praktikplats med mera kan falla bort från en dag till en annan. Ofta med katastrofala konsekvenser för de som drabbats.

Coronakrisen sätter stor press på samhällets olika funktioner. I kristider blir brister i samhället mer synliga och kännbara än vanligt. Om inget görs för att kompensera för dessa kan klyfterna växa och ojämlikheten förstärkas.

 Enkätundersökningen visar att personer med NPF och deras anhöriga har fått det betydligt svårare under coronakrisen.

Läs rapporten i sin helhet här>>