NY ENKÄTRAPPORT OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF OCH DERAS ANHÖRIGA FRÅN RIKSFÖRBUNDET ATTENTION:

Corona slår extra hårt mot personer med NPF

Coronakrisen påverkar allt och alla, oavsett var vi bor eller vem vi är och sätter stor press på samhällets olika funktioner. Men hur och i vilken grad skiftar utifrån vilka förutsättningar vi har och Riksförbundet Attentions färska enkätrapport visar att personer med NPF och deras anhöriga har fått det betydligt svårare.

Riksförbundet Attention representerar individer och familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som redan innan utbrottet hade det tufft. Riksförbundet Attentions nya enkätrapport Rutinerna slås sönder och plötsligt står vi helt utan stöd” visar att personer med adhd, autism, Tourette och språkstörning nu har det ännu tuffare än vanligt. 

De 2050 enkätsvaren visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser nu för många har förvärrats. 

Mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har områden som skola och förskola (62 procent), arbetet (58 procent) och psykiska hälsan (53 procent) påverkats. Över 43 % av de som har insatser svarar även att deras insatser har påverkats.

 Av våra medlemmars frisvar framgår att de förändringar som följt i krisens spå påverkar vardagen på många olika sätt.

Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttidsboende, boendestöd, assistans, föräldragrupp, praktikplats med mera kan falla bort från en dag till en annan. Ofta med katastrofala konsekvenser för de som drabbats.

Coronakrisen sätter stor press på samhällets olika funktioner. I kristider blir brister i samhället mer synliga och kännbara än vanligt. Om inget görs för att kompensera för dessa kan klyfterna växa och ojämlikheten förstärkas. 

Enkätundersökningen visar att personer med NPF och deras anhöriga har fått det betydligt svårare under coronakrisen. För att minska belastningen på dem efterlyser Attention följande åtgärder:

  • Mer anpassad information så att alla kan förstå de regler och begränsningar som införs. Personer med språkstörning har särskilda behov.
  • Utökad möjlighet till rådgivning på distans från BUP, psykiatrin och socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Pedagogiskt stöd både till barn och föräldrar när undervisning ska ske i hemmet.
  • Distansundervisningen ska vara anpassad till barnets funktionsnedsättning.
  • Barn i behov av särskilt stöd ska kunna få komma till skolan och få den hjälp de behöver under ledning av kunniga lärare.
  • Fullföljt planerade vård- och stödåtgärder. Erbjud fullgoda alternativ och distansmöten.
  • Se över de regelverk som styr Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att de som på grund av egen eller närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta under krisen får sin försörjning tryggad.
  • Ta tillfället i akt och förstärk samarbetet med det civila samhället så att vi tillsammans snabbare kan komma tillbaka både som individer och samhälle.

Läs rapporten i sin helhet här>>

BAKGRUND
Riksförbundet Attention genomförde 30 mars–5 april 2020 en enkätundersökning riktad till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga för att kartlägga hur dessa har påverkats av den rådande situationen av covid-19. Gensvaret var stort, mer än 2050 svar inkom från anhöriga och från personer med en eller flera av NPF-diagnoserna ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller språkstörning.

OM ATTENTION
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras anhöriga, yrkesverksamma och alla som är intresserade av våra frågor. Vi arbetar för att människorna bakom diagnosen ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Vi arbetar med intressepolitik, kunskapsspridning, föreningsutveckling och utvecklingsarbete via projekt.

KONTAKTPERSON
Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention
anki.sandberg@attention.se
08-12048804