Elevens behov i fokus vid insatser och stöd, kunskap och kompetens hos de som arbetar närmast eleverna och flexibilitet i insatser. Det är några av våra synpunkter till utbildningsdepartementet.

Attention har lämnat synpunkter på delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd – reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42). I remissvaret lyfte vi vill att det bör tas fram generella riktlinjer och krav för kommun och huvudmän att utgå ifrån vid anpassningar och placeringar, för att få en större likvärdighet. Alla elever i Sverige, oavsett boendekommun ska få samma möjligheter till hjälp och stöd. Kunskap och kompetens måste finnas hos de som arbetar närmast eleverna som har särskilda behov. Vi lade fram önskemål om att utredningen ska tydliggöra att varje skola är ansvariga att se till att det finns en tydlig plan kring hur personalen ska få rätt kunskap och kompetens. Vi lyfte också att det måste finnas en större flexibilitet kring insatser, hjälp och stöd. Fokus måste vara individbaserade insatser där de olika insatserna ser olika ut beroende på behovet snarare än en och samma behovstrappa som alla elever måste passera.

Vill ni läsa vilka ytterligare synpunkter vi hade på delbetänkandet?

Läs remissvaret i sin helhet här i pdf-en