Unga personer med funktionsnedsättningar riskerar att hamna i långvarigt utanförskap

En stor grupp unga som varken arbetar eller studerar riskerar att hamna i långvarigt utanförskap enligt en ny rapport från Myndigheten för ungdoms och civilsamhälsfrågor (MUCF). I rapporten framgår tydligt att ungdomar med funktionsnedsättningar – däribland neuropsykiatriska diagnoser – utgör en stor del av gruppen.

Det är idag närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Det är ungdomar mellan 16-29 år som under ett helt kalenderår varken varit inskrivna för studier, haft studiemedel eller haft inkomster över ett prisbasbelopp (47 300 kr för år 2020).

Funktionsnedsättning en bakgrundsfaktor

En bakgrundsfaktor som ökar risk att hamna och bli kvar i gruppen som myndigheterna kallar “UVAS” är funktionsnedsättningar. En annan sådan faktor är psykisk ohälsa där studien visar att två av tre med psykisk ohälsa aldrig lämnar UVAS-gruppen. Därtill är det betydligt vanligare att en individ med ofullständig gymnasieutbildning blir kvar i gruppen under lång tid jämfört med de som har fullständig gymnasieutbildning.

Rapporten bekräftar den bild som Attention haft under lång tid.

– Våra medlemmar har ofta flera riskfaktorer som gör att de hamnar i ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för dessa ungdomar. Om inga förändringar görs kan det tillslut handla om ett livslångt utanförskap, som innebär enormt lidande och kostnader både för individen och samhället säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Attentions arbete

För Attention är frågan väldigt viktig och vi har arbetat med den under lång tid. Vi har tidigare svarat på utredningens förslag ”vårt gemensamma ansvar – unga som varken arbetar eller studerar”. Remissen kan ni läsa >>HÄR!

Idag arbetar vi också aktivt med frågan, bland annat som en del av referensgruppen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors regeringsuppdrag kring nationell samordning kring UVAS-frågan. Vid mötena har vi bland annat fortsatt lyfta hur viktigt det är att alla elever får möjlighet att klara skolan, och att tidiga insatser och rätt stöd skulle minska andelen som hamnar i utanförskap. Vi har också lyft att samverkan mellan myndigheter, kommun och region är a och o för att lyckas bryta det utanförskap som de befinner sig. Här är också ökad kunskap om NPF i hela samhället fortsatt otroligt viktigt.

Rapporten som nämns finns att läsa i sin helhet >> HÄR!