Attention och Hejlskov släpper bok riktad till socialtjänsten

Bokens författare hade båda på ett varsitt håll sett att socialtjänsten saknar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Npf). Klienter med npf har visat sig ofta bli dåligt bemötta, missförstådda eller få felaktiga insatser.

– Både jag och Bo Hejlskov kände starkt att vi ville skapa en förändring genom att skriva den här boken. Vår förhoppning är att boken når ut till både studenter och befintliga handläggare, säger bokens författare tillika Familjelyftets projektledare Elisabeth Sundström Graversen.

Bakgrund

Attentions projekt Familjelyftet har genomfört djupintervjuer med handläggare från socialtjänsten, samt skickat ut en enkät till handläggare runtomkring i Sverige. Resultaten är anmärkningsvärda. Handläggarna uppskattar att mer än 50 procent av deras klienter har en npf-diagnos. Trots det, så saknar sju av tio socialsekreterare utbildning inom npf.

Under 2021 börjar troligen den nya socialtjänstlagen att gälla. I den står det tydligt om vikten av tillgänglighet och att alla ska kunna delta trots funktionsnedsättning. Om den nya lagen ska efterföljas så har socialtjänsten bråttom att erbjuda kunskap om npf till de handläggare som saknar det.

– För att upptäcka begränsningarna som personer med npf kan ha, så behöver vi ta på oss rätt glasögon och skapa en tillgänglig miljö för att säkra att personer med npf inte får sämre stöd än andra. I deras fall handlar det inte om rullstolsramper, utan om bemötande, säger Elisabeth.

Om boken

Boken som heter “Npf och socialtjänsten – lagstiftning, bemötande och anpassningar” tar avstamp i socialtjänstens uppdrag, det som ligger till grund för arbetet och beslut om insatser för att sedan gå in på själva lagstiftningen. Hur ska man som professionell förhålla sig till alla de olika lagar som finns i dessa ärenden? Och hur kan man skapa bra möten och anpassa sitt beteende så att alla får den insats de behöver? Boken avslutas med ett antal personliga berättelser för att öka förståelsen om hur npf påverkar vardagen för familjelivet.

Om författarna

Elisabeth Sundström Graversen är socionom. Hon arbetar idag som kanslichef på Attention och är projektledare för vårt treåriga projekt Familjelyftet. Hon har mångårig erfarenhet inom socialt arbete, bland annat som verksamhetschef för ett HVB-hem, och har även haft uppdrag som kommunalråd.

Bo Hejlskov Elvén är psykolog. Han har arbetat med funktionsnedsättningar och beteendeproblem i många år utifrån ett rättighetsperspektiv. Hans forskning vid Birmingham City University handlar om hur professionella och föräldrar tänker kring beteende och vad det innebär för kvaliteten i arbetet.

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se