Attentions remissvar på nya Socialtjänstlagen

Utredningen “Hållbar socialtjänstlag – en ny socialtjänstlag” har varit ute på remiss och Attention har lämnat synpunkter på förslagen. Vi ser att utredningen lämnat både bra och mindre bra förslag.  Ett grundläggande problem är att det saknas brukarperspektiv och anhörigfokus, samt att utredningens förslag kan bli verkningslösa i praktiken eftersom förslagen enligt regeringens instruktioner inte fick öka kostnaden för socialtjänsten.

Synpunkter till fler remissinstanser

Riksförbundet Attention  har lämnat synpunkter på förslaget till NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa) och Funktionsrätt Sverige som skickat in varsin remiss. Vi har även lämnat synpunkter utifrån ett anhörigperspektiv till NKA (Nationell kompetenscentrum anhöriga) som också lämnat in ett eget remissvar. Dessutom har vi genom projektet Familjelyftet haft kontakt med flera ur utredningen under den tid som utredningens arbete har pågått.

Önskan om högre politiska mål

Attention, liksom NSPH och Funktionsrätt Sverige, ser positivt på att det tillsatts en utredning kring socialtjänstlagen. Situationen för många med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har försämrats de senaste åren och långt fler är idag beroende av stöd enligt socialtjänstlagen. Men också socialtjänstens förmåga att bistå medborgare upplever vi har försämrats. Vi hade därför velat se ett större omtag av socialtjänstlagen än vad direktiven medgav.

Utredningens uppdrag innebar att de inte fick föreslå några ändringar som skulle innebära kostnadsökningar. Utredningen har föreslagit en socialtjänst som arbetar mer förebyggande, men vi menar att det inte går att åstadkomma  samtidigt som socialtjänsten ska hantera alla de ärenden som redan nu ligger på deras bord om inte kostnaden, i alla fall under viss tid, får öka. En sådan förändring måste få kosta pengar, annars blir förändringen inte möjlig i praktiken. Vi menar att det måste finnas ett mycket tydligare politiskt mål att verkligen satsa på en fungerande socialtjänst.

Brukarperspektiv och anhöriga bortglömda

En annan invändning som vi har framfört är att det stora fokus ligger på socialtjänstens möjlighet till effektivisering och där upplever vi att de inte har haft ett tillräckligt stort brukarfokus. Utredningen saknar skarpa  förslag kring förbättring av samverkan och samordning mellan olika aktörer. Inte heller ges SIP-möten något stort utrymme. Vi önskar ett större inflytande och större möjlighet till delaktighet för den enskilde användaren i möte med socialtjänsten.

Utredningen saknar anhörigfokus och att har i stort sett har glömt barn som anhöriga. Vi motsätter oss utredningens förslag att byta ut begreppet anhöriga mot närstående. Anhöriga är tydligt förankrat och att byta ut det ger inga fördelar utan riskerar bara att bli förvirrande. Positivt är dock att utredningen har ett barnrättsperspektiv då bland annat barns rättigheter att ta del av information och komma till tals lyfts fram.

Vill ni läsa remissvaren i sin helhet?

NSPHs remissvar kan ni läsa >>HÄR! och Funktionsrätt Sveriges remissvar kan ni läsa >>HÄR! Vill ni läsa NKAs remissvar så hittar ni det >>HÄR!