Attention har tillsammans med Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet i Stockholm samlat in massor av handfasta tips och strategier för hur man får undervisningen för elever med NPF att fungera. Här har vi valt att sammanställa några av de bästa tipsen.

Få undervisningen att fungera för elever med NPF

 • Arbeta aktivt med studieteknik. Låt eleverna träna studieteknik och bli mer medvetna om hur de på bästa sätt lär sig, och vad det innebär att de exekutiva funktionerna brister när man har NPF.
 • Använd avprickningslista i punktform. Dela upp arbetet i korta, tydliga mål eller uppgifter, så att eleven kan pricka av allt eftersom och själv se sin arbetsinsats. Det kan användas både på lektioner och inför arbetsmoment.
 • Två lärare i klassrummet samtidigt. Vid ”duo-undervisning” kan du upptäcka och stötta elever som har behov av extra anpassning. Dessutom sker ett kollegialt lärande under varje lektion.
 • Tillhandahåll inlästa texter. Både facklitteratur och skönlitteratur.
 • Tillåt kortare pauser. Det blir enklare att koncentrera sig på lektionerna.
 • Anpassa individuellt. Det gäller både genomgångar, läxförhör, lektionsscheman och uppgifter.
 • Hjälpmedel i klassrummet. Det ska vara enkelt att få tillgång till stressbollar, avskärmare och bolldynor i alla klassrum.
 • Använd visuellt stöd. Det kan förenkla inlärningen för många elever.
 • Hjälp till att ta anteckningar. Både under lektioner och vid möten eller samtal.
 • Skapa en tydlig lektionsstruktur. Ha liknande inledningar och avslutningar på lektionen varje dag. Skriv upp vad som kommer att hända under lektionen på tavlan.
 • Ge tydlig information. Tänk på att till exempel läxor och aktiviteter som avviker från vanligt schema är extra viktiga att påminna om.
 • Extra uppsättning böcker. Att få ha en extra uppsättning skolböcker hemma kan förenkla för eleven avsevärt.
 • Ta hjälp av specialpedagogen. Låt hen göra klassrumsobservationer! På det sättet kan man komma fram till många bra förändringar både vad gäller pedagogik och klassrumsmiljön
 • Fundera kring lärmiljön i klassrummet. Hur, varför och utifrån vilka pedagogiska perspektiv möblerar vi klassrummet? Kan ni reducera intrycken och göra miljön lugnare?
 • Etablera en gemensam grund i arbetslaget. Finns det kanske möjlighet att få handledning för att få till detta?
 • Prioritera ett lösningsfokuserat arbetssätt. Lägg inte ner tid på det som inte fungerar.
 • Ha scheman och uppgifter lättillgängligt. Så att eleverna ser det i mobilen eller i paddan. Skicka påminnelser om det behövs via sms.
 • Arbeta med elevstrukturer. Skapa rutiner och strukturer kring till exempel att hämta böcker i skåpet eller använda ett system som Fronter för att kolla vilka uppgifter man har att göra.
 • Erbjud läxhjälp efter skoltid. På så vis får eleverna möjlighet att göra läxorna innan de går hem, och dessutom att kunna få hjälp av lärare.
 • Använd positiv förstärkning! Var noga med att benämna framsteg och ansträngningar för att visa att vi ser att eleven försöker och vill.
 • Ha täta avstämningar. Följ ofta upp hur det går för eleven genom individuella samtal och avstämningar.
 • Involvera föräldrarna. Stäm av, informera, uppdatera och rådfråga föräldrarna.