Den 30 juni har Attention skickat in ett remissyttrande på utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11”

Utredningen behandlade bland annat hur skolsituationen ser ut för elever med funktionsnedsättningar som är i behov av anpassningar och specialpedagogiskt stöd. Det är tydligt att stödet inte fungerar och att det ofta saknas systematiskt kvalitetsarbete, något som Attention länge har sagt och därför är så klart utredningens resultat viktiga. Men Attention efterfrågar mycket skarpare krav från utredningen och vi vill se att regeringen verkligen visar att man som skola och huvudman måste ta skollagen på allvar. Den nya skollagen har funnits i över 10 år nu, men situationen är fortfarande katastrofal för många elever med behov av anpassningar och stöd.

Attention menar att det behöver ställas större krav på skolor och skolhuvudmän. Det måste få större konsekvenser att bryta mot skollagen och Skolinspektionen måste få mer resurser och fler verktyg att granska och utkräva ansvar för skolans bristande stöd till dessa elever.

Vi lyfter också att alla som arbetar inom skolan måste ha tillräcklig kunskap och kompetens kring NPF och att också de som arbetar med elever med särskilda behov har och får rätt utbildning för att kunna stötta eleven att uppnå sin fulla potential. Bland annat vill vi att rektorer och skolchefer ska ha obligatorisk NPF-kunskap i sin utbildning. Dessutom vill vi att elevassistenter ska ha och få rätt utbildning och vidareutbildning kring NPF och hur de bäst kan arbete med de eleverna. 

Utredningen har  belyst viktiga problem och förbättringsområden. De förslag som läggs fram är dock inte tillräckliga för att skapa den skola som NPF-eleverna behöver.