Attention kontaktade Lärarhögskolan i Umeå och Linköping för att höra efter hur de säkerställer att lärarstudenterna från och med höstterminen klarar de nya examensmålen.

Hallå! Anna Tegström, utbildningsledare Lärarhögskolan vid Umeå universitet!

Hur kommer ni se till att studenterna på de olika lärarutbildningarna klarar de nya examenskraven?

– Genom samverkan mellan olika institutioner ser vi till att nyttja kompetensen på bästa sätt i de olika programmen. Kunskap om NPF ingår i samtliga lärarprogram, i vissa av dessa program som en särskild kurs, i andra som en del i en kurs med ett eller flera kursmål som examineras.

Varför är det viktigt att lärare har kunskaper om NPF?

– I förskolan och skolan har alla barn och elever rätt att få den ledning och den stimulans som de behöver för just sitt lärande och sin utveckling. Det är ett centralt uppdrag för varje lärare att ge elever med NPF sådant stöd och att skapa en lärmiljö som, så långt det är möjligt, motverkar deras svårigheter. Detta kräver kunskaper om det ”kompensatoriska” uppdraget och en förmåga att samverka med kollegor och andra professioner i förskolan och skolan. Vi ska utbilda våra lärare för att kunna utforma undervisningen utifrån barn och elevers individuella förutsättningar och behov, göra anpassningar och i samverkan med andra ge särskilt stöd – oavsett om eleven har en diagnos eller inte.

Vad tror ni att de nya examenskraven kommer att innebära för svensk skola?

– Att förskolan och skolan på ett ännu bättre sätt kan uppfylla vad som anges i skollagen, och i praktiken att så goda lärmiljöer skapas att allt fler elever kommer till sin rätt och allt färre blir i behov av särskilda stödinsatser.


Hallå! Sofia Kvist Lindholm,samordnande programansvarig utbildningsledare vid Linköpings universitet!

Hur kommer ni se till att studenterna på de olika lärarutbildningarna klarar de nya examenskraven?

– Lärarutbildningarna vid LiU har sedan länge bedrivit ett systematiskt arbete för att studenterna ska lära sig att känna igen olika funktionsnedsättningar och hantera specialpedagogiska behov. Att kunskap om NPF nu tas upp specifikt i examensmålen har medfört att vi har ökat fokus på NPF i flera lärandemål och examinationer i programmens kurser. Vi har även förstärkt innehållet genom relevant kurslitteratur och praktiska lärandeaktiviteter.

Varför är det viktigt att lärare har kunskaper om NPF?

– Det är viktigt med kunskap om särskilda behov för att öka förståelsen och möjliggöra anpassningar, och mer kunskap om NPF kan bidra till detta. Rätten till stöd och anpassningar i skolan utgår dock inte från att eleven ska ha erhållit en diagnos, utan från individens behov av stöd i relation till att uppnå målen. Ett ökat fokus på diagnoser i skolan riskerar att missgynna alla barn som på något sätt avviker från normen utan att ha NPF. Vi ser det därför som viktigt att NPF betraktas som en grupp bland flera och att individens behov fortsätter att stå i fokus. 

Vad tror ni att de nya examenskraven kommer att innebära för svensk skola?

– Förhoppningsvis kan det i förlängningen innebära att lärares ökade kompetens inom detta område gör att elever med NPF får ett riktigt gott stöd under sin skoltid. Vi vill understryka vikten av att kunskap om NPF inte fokuserar på identifiering av symptom, utan att den belyser komplexiteten det innebär att ha en diagnos och att individens behov är det som sätts i fokus och bemöts.

Texter: Nicole Kling