Höstterminen 2021 är här och i och med detta ska alla lärarutbildningar innehålla kunskap om neuropsykiatriska fuktionsnedsättnngar. Det nya examensmålet ska säkerställa att nyexaminerade lärare har rätt kompetens att bemöta elever med NPF-diagnoser i skolan och anpassa klassrumssituationen efter olika behov.

De nya examensmålen innebär bland annat att alla lärarstudenter från och med höstterminen 2021 kommer att utbildas i att möta och anpassa pedagogiken utifrån barn och ungdomar som har NPF-diagnoser. När Attention i samband med att de nya kraven på utbildningarna tillkännagavs talade med Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, underströk hon vikten av att alla barn har rätt att få med sig de kunskaper man behöver i skolan och att få det stöd man är i behov av: 

– De nya målen innebär att alla lärarstudenter kommer att behöva ha en förståelse för vad olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär och visa att de kan identifiera dessa och tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser. Det handlar helt enkelt om att man kommer att vara bättre på att anpassa lärmiljön och undervisningen också för dessa barn och ungdomar, sa Matilda Ernkrans då och utvecklade sitt resonemang:

– I och med de nya målen kommer man inte att kunna examineras till lärare om man inte har den här kompetensen med sig. Jag är övertygad om att kraven på de här kunskaperna kommer att göra alla typer av lärare bättre rustade att ta sig an sitt yrke. 

Det är upp till varje lärosäte att se till att studenterna på de olika lärarutbildningarna klarar de nya examenskraven. För redan yrkesverksamma lärare är det i huvudsak arbetsgivarnas ansvar att se till att deras personal får kontinuerlig fortbildning när det gäller kunskap om NPF. 

Fakta 

De nya examensmålen innebär bland annat att lärarstudenten ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter. De nya examensmålen trädde i kraft den 1 januari 2021 och börjar tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021.

Text: Nicole Kling