Regeringen föreslog förra året att distansundervisning ska bli möjlig för elever, som på grund av medicinska, sociala eller psykologiska skäl inte har haft möjlighet att närvara i skolan, även efter det att restriktionerna kopplade till pandemin lättar. I oktober ifjol trädde lagändringen i kraft och bestämmelserna kommer att gälla utbildningar som påbörjas efter den 30 juni 2021

Distansundervisning i sig är ingenting nytt utan har tillämpats av skolor när det kommer till elever som av olika skäl inte kunnat närvara fysiskt i skolan, som vid exempelvis sjukhusvistelse. Med den nya lagändringen utvidgar man alltså målgruppen att gälla även elever med problematisk skolfrånvaro och flera skolors huvudmän har nu ansökt om att få bedriva undervisning på distans för att möta behoven hos hemmasittande elever.

Pandemins distansundervisning har varit bra för vissa

Attentions enkätundersökning visar att distansundervisningen under 2020/21 fungerat riktigt bra för vissa elever med NPF. Vi har hört berättelser om elever med år av problematisk skolfrånvaro bakom sig som på grund av distansundervisningen plötsligt fått upp sin närvaro. Även elever med mycket frånvaro har bättrat på sin närvaro eftersom de nu fått arbeta i lugn och ro från hemmet utan stressande moment som den sociala skolmiljön innebär.

Attentions ståndpunkt

Attention tycker det är bra att lagändringen är på plats och att hemmasittande elever nu äntligen kan få möjligheten att i vissa fall fortsätta på distans. Vi vill dock understryka att vi i möjligaste mån vill att elever med NPF ska erbjudas en fungerade och anpassad undervisning på plats i skolan. I de fallen det inte går, så är distansundervisningen en åtgärd som kan vara lämplig så länge det krävs.