I oktober gick Attention ut med en enkät om arbetsmarknaden till alla våra medlemmar som har, eller har haft, ett jobb. Enkätsvaren visade att personer med NPF löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. För att få livet att gå ihop visar sig många ha valt att enbart jobba deltid. Dessvärre är det också tydligt att acceptansen och kunskapen om NPF på arbetsplatserna är låg. Många väljer därför att inte berättar om sin NPF-diagnos. 

Enkäten besvarades av 1067 personer. Av dessa var det 65% som har hel-, eller deltidsarbeten, 18% är arbetslösa och 15% är sjukskrivna. Följande områden tyckte vi var extra anmärkningsvärda att fördjupa oss i: 

NPF är ofta ingen ”superkraft” på arbetet

Det är 27% som upplever att NPF-diagnosen är en stor eller viss tillgång på jobbet. Att kunna hyperfokusera, ”tänka utanför boxen” eller hålla ett högt tempo är helt klart förmågor som är bra att ha i arbetslivet, om man kan hantera dem. Men använder man dem hela tiden kan det lätt blir för mycket och då blir förmågan något som i slutänden snarare stjälper än hjälper. I fritextsvaren läser vi om återkommande perioder av utmattning och sjukskrivning.

Det är också 69% som uppger att NPF-diagnosen är en nackdel på jobbet. Det är svårt med relationerna på jobbet och att missförstånd uppstår lätt. En stökig arbetsmiljö gör det också svårt för de som är ljud – och intryckskänsliga att prestera sitt bästa.

Stödinsatser från Arbetsförmedlingen är ovanliga

Endast 20% av de som svarade har stöd från arbetsförmedlingen. Det är ett tydligt tecken på att de arbetsmarknadsinsatser och stödåtgärder som erbjuds är otillräckliga och dåligt anpassade till vår medlemsgrupp. Det fokus som läggs på att söka många olika jobb och återkommande kontroller i form av löpande aktivitetsrapporter, ofta utan hjälp och stöd, är väldigt stressande för många. 

Negativa attityder motverkar öppenhet 

Det är så många som 51% som inte vågar berätta om sin funktionsnedsättning på sin arbetsplats. Det ser vi som ett uttryck för rädsla att bli sämre behandlad på grund av sin diagnos. Hela 25% uppger att de ofta eller vid några tillfällen känt sig mobbade eller trakasserade på grund av sin NPF. Till det kommer att 37% av dem som svarade upplever att de känt negativa attityder från arbetsgivaren. Konsekvenserna av arbetstagaren inte vågar berätta om sin NPF-diagnos för att de i slutänden inte får det stödet och den förståelsen på arbetsplatsen de har behov av. 

Attentions förslag på förbättringar 

Enkäten visar att personer med NPF-diagnoser har en utsatt situation på arbetsmarknaden. På grund av brist på kunskap går arbetsplatser miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar. För att komma till rätta med de svårigheter vi identifierat i och med enkäten har vi tagit fram följande lista med förslag på förbättringar:

 • Ökad öppenhet – det borde vara en självklarhet att man kan berätta som sin funktionsnedsättning utan risk för negativ särbehandling. 
 • Bättre studie- och yrkesrådgivning som skapar förutsättningar för ”rätt person på rätt plats”. 
 • Stopp för all diskriminering där alla med en viss diagnos hanteras på samma sätt eller stängs ute från vissa yrken. 
 • Rekrytering med plats för mångfald där man ser till individens resurser och vad hen kan bidra med. 
 • Snabba och individuellt anpassade insatser från Arbetsförmedlingen med målet att ge förutsättningar för ett gott och hållbart arbetsliv. 
 • Arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att motverka fördomar, arbeta för en kunskapshöjning och lyfta fram goda exempel. 
 • Stöd till arbetsgivare i form av ersättning, kunskap, utbildning och kontinuerlig information om hur de kan stötta sin nya medarbetare. 
 • Förenkla och förtydliga gällande regelverk och de blanketter som de arbetssökande ska fylla i för att få stöd. 
 • De stödinsatser, bidrag och hjälpmedel som finns ska bli mer kända och användas i ökad utsträckning. 
 • Arbetsledning som förebygger osund stress och risk för utmattning. 
 • Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet