Attention gick nyligen ut med en enkät om arbetsmarknaden till alla våra medlemmar. Enkätsvaren visade att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. För att få livet att gå ihop och undvika utmattning har många valt att jobba deltid. Alarmerande är också att 37% har mötts av negativa attityder av arbetsgivaren och att 25% utsatts för mobbing och trakasserier. Detta resulterar i att 51% väljer att inte berätta om sin NPF-diagnos på jobbet. 

Enkäten besvarades av 1067 personer. Av dessa var det 65% som har hel-, eller deltidsarbeten, 18% är arbetslösa och 15% är sjukskrivna. Följande områden tyckte vi var extra anmärkningsvärda att fördjupa oss i: 

Är NPF en ”superkraft” på jobbet? 

Det är glädjande att se att 27% upplever sin NPF-diagnos som en tillgång på jobbet. Att kunna hyperfokusera, ”tänka utanför boxen” eller hålla ett högt tempo är helt klart förmågor som är bra att ha i arbetslivet, om man kan hantera dem. Men använder man dem hela tiden kan det lätt blir för mycket och då blir förmågan något som i slutänden snarare stjälper än hjälper. I fritextsvaren läser vi om återkommande perioder av utmattning och sjukskrivning. 

Mindre glädjande är att 69% upplever sin NPF-diagnos som en nackdel på jobbet. De uppger att det är svårt med relationerna på jobbet och att missförstånd lätt uppstår. En stökig arbetsmiljö och de allt vanligare öppna landskapen gör det också svårt för de som är ljud och intryckskänsliga att prestera sitt bästa.

Stödinsatser från Arbetsförmedlingen är ovanliga 

Endast 20% av de som svarade har stöd från arbetsförmedlingen. Det är ett tydligt tecken på att de arbetsmarknadsinsatser och stödåtgärder som erbjuds är otillräckliga och dåligt anpassade till vår medlemsgrupp. Det fokus som läggs på att söka många olika jobb och återkommande kontroller i form av löpande aktivitetsrapporter, ofta utan hjälp och stöd, är väldigt stressande för många. 

Negativa attityder motverkar öppenhet 

Det är så många som 51% som inte vågar berätta om sin funktionsnedsättning på sin arbetsplats. Det ser vi som ett uttryck för rädsla att bli sämre behandlad på grund av sin diagnos. Hela 25% uppger att de ofta eller vid några tillfällen känt sig mobbade eller trakasserade på grund av sin NPF. Till det kommer att 37% av dem som svarade upplever att de känt negativa attityder från arbetsgivaren. Konsekvenserna av arbetstagaren inte vågar berätta om sin NPF-diagnos för att de i slutänden inte får det stödet och den förståelsen på arbetsplatsen de har behov av. 

Attentions förslag på förbättringar

 Enkäten visar att personer med NPF-diagnoser har en utsatt situation på arbetsmarknaden. På grund av brist på kunskap går arbetsplatser miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar. För att komma till rätta med de svårigheter vi identifierat i och med enkäten har vi tagit fram följande lista med förslag på förbättringar: 

  • Ökad öppenhet – det borde vara en självklarhet att man kan berätta som sin funktionsnedsättning utan risk för negativ särbehandling. 
  • Bättre studie- och yrkesrådgivning som skapar förutsättningar för ”rätt person på rätt plats”. 
  • Stopp för all diskriminering där alla med en viss diagnos hanteras på samma sätt eller stängs ute från vissa yrken. 
  • Rekrytering med plats för mångfald där man ser till individens resurser och vad hen kan bidra med. 
  • Snabba och individuellt anpassade insatser från Arbetsförmedlingen med målet att ge förutsättningar för ett gott och hållbart arbetsliv. 
  • Förenkla och förtydliga gällande regelverk och de blanketter som de arbetssökande ska fylla i för att få stöd. 
  • De stödinsatser, bidrag och hjälpmedel som finns ska bli mer kända och användas i ökad utsträckning. 
  • Arbetsledning som förebygger osund stress och risk för utmattning. 
  • Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet

Söker ni personer med egen erfarenhet för intervju? Då är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Anki Sandberg 

Tfn 070-717 40 25