I en debattartikel i Alltinget skriver Attention följande:

“Alla som kan ska jobba, låter det allt oftare från våra politiker. De flesta håller nog med om det, men får alla som vill jobba? Den enkätundersökning som vi inom Riksförbundet Attention nyligen gjort visade att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. 

Enkäten besvarades av 1067 personer. Av dessa arbetade 38% heltid, 27% deltid, 18% var arbetslösa och 15% sjukskrivna. Deras svar visat att NPF-diagnoser som adhd och autism knappast är en ”superkraft” på i arbetslivet. Visserligen upplever 27% av de svarande sin NPF-diagnos som en tillgång på jobbet. De lyfter ofta fram sin förmåga att kunna hyperfokusera, ”tänka utanför boxen” eller hålla ett högt tempo. Det är helt klart förmågor som är bra att ha i arbetslivet, om man kan hantera dem. Men använder man dem hela tiden kan det lätt blir för mycket. Av svaren framgår att många brottas med återkommande perioder av utmattning och sjukskrivning.

Mindre glädjande är att 69% upplever sin NPF-diagnos som en nackdel på jobbet. Många nämner att det är svårt med relationerna på jobbet och att missförstånd lätt uppstår. En stökig arbetsmiljö gör det också svårt för de som är ljud – och intryckskänsliga att prestera sitt bästa.

Alarmerande är också så många som 51% som inte vågar berätta om sin funktionsnedsättning på sin arbetsplats. Det ser vi som ett uttryck för rädsla att bli sämre behandlad på grund av sin diagnos. Hela 25% uppger att de ofta eller vid några tillfällen känt sig mobbade eller trakasserade på grund av sin diagnos. Till det kommer att 37% upplever att de känt negativa attityder från arbetsgivaren. Konsekvenserna av arbetstagaren inte vågar berätta om sin NPF-diagnos är att de heller inte får det stöd och den förståelsen på arbetsplatsen som de har behov av.

Endast 20% av de som svarade har stöd från arbetsförmedlingen. Det är ett tydligt tecken på att de arbetsmarknadsinsatser och stödåtgärder som erbjuds är otillräckliga och dåligt anpassade till vår medlemsgrupp. Det fokus som läggs på att söka många olika jobb och återkommande kontroller i form av löpande aktivitetsrapporter, ofta utan hjälp och stöd, är väldigt stressande för många. 

Enkäten visar att personer med NPF-diagnoser har en utsatt situation på arbetsmarknaden. På grund av brist på kunskap går arbetsplatser miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar. För att komma till rätta med detta har vi tagit fram följande förslag på förbättringar:

  • Ökad öppenhet – det borde vara en självklarhet att man kan berätta som sin funktionsnedsättning utan risk för negativ särbehandling. 
  • Stopp för all diskriminering där alla med en viss diagnos utestängs från vissa yrken. 
  • Rekrytering med plats för mångfald och fokus på individens resurser.
  • Snabba och individuellt anpassade insatser från Arbetsförmedlingen.
  • Stöd till arbetsgivare i form av utbildning och information om hur de kan stötta sin nya medarbetare. 
  • Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet.

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention”

Läs artikeln i sin helhet.