Attentions har svarat på remissen från Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Syftet med utredningens förslag är att bättre samordna den insatser som ges och att bidra till en bättre uppföljning av de verksamheter som arbetar med barns och ungas hälsa.

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens förslag som handlar om frågor av stor betydelse för våra medlemsgrupper. 

Utredningen har i uppdrag att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Syftet med uppdraget är att uppnå en mer jämlik vård som innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser i den nära vården för barn och unga med psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Bakgrunden till utredningens uppdrag är framför allt problem med en fragmentiserad barn- och ungdomshälsovård utan tillräcklig koordinering på nationell nivå. Detta leder till att barn och unga inte alltid får sina behov av vård tillgodosedda.

Attention välkomnar ambitionen att lyfta förslag som gör det möjligt att ge mer förebyggande och främjande insatser tidigt i en utveckling av psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga. Det finns ett stort behov av ett hälsovårdsprogram som tar fasta på barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under uppväxten och som håller samman alla insatser. Vi representerar diagnoser och tillstånd som i de flesta fall visar sig tidigt i barndomen och där en god och sammanhållen vård har stor betydelse både för den unge och dennes familj.

Läs remissvaret här