Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet sätts in i slutet av grundskolan. Särskilt stöd är vanligare bland pojkar än bland flickor. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar ny statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22.

– Särskilt stöd är en rättighet för de elever som behöver det. Det är viktigt att uppmärksamma och möta elevens behov tidigt. Nu sätts stödet alltför ofta in först i slutet av grundskolan och då riskerar elevens behov av stöd bli större än om man hade sett behovet tidigare, säger Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket.

Behov av särskilt stöd

Om en elev riskerar att inte nå gällande kravnivåer ska eleven i första hand ges stöd i form av extra anpassningar inom ordinarie undervisning. Om stödet inte hjälper ska skolan skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd, och om behov finns ska eleven få särskilt stöd. Om eleven ska ges särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas, där det framgår vilka behoven är, vilka stödinsatser som ska sättas in samt hur och när insatserna ska utvärderas. Skolverket har följt upp omfattningen av de tre typer av särskilt stöd som är mest ingripande: enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång.

Åtgärdsprogram

Läsåret 2021/22 har 5,8 procent av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar drygt 63 900 elever. Det finns tydliga skillnader mellan de olika årskurserna. Andelen elever med åtgärdsprogram ökar från årskurs 1 till 6. Därefter blir det ett tapp för att sedan öka igen och högst andel är det i årskurs 9. Åtgärdsprogram är vanligare bland pojkar (7,3 procent) än bland flickor (4,2 procent).

– Rektorer och huvudmän behöver skapa förutsättningar för att lärarna tillsammans ska kunna utveckla undervisningen så att den möter elevernas varierande behov. Verksamheten måste också organiseras så att lärarna tillsammans med skolans specialpedagogiska kompetens kan utreda, genomföra och följa upp det särskilda stöd som behövs när den ordinarie undervisningen inte räcker till, säger Ulrica Dahlén.

Enskild undervisning

Andelen elever i grundskolan som får stöd genom enskild undervisning har legat på runt 1 procent de senaste sex läsåren, vilket motsvarar drygt 10 700 elever för läsåret 2021/22. Bland flickorna är andelen med enskild undervisning 0,6 procent och bland pojkarna 1,1 procent. Högst andel enskild undervisng har eleverna i årskurs 9, där andelen uppgår till 1,3 procent.

Särskild undervisningsgrupp

Totalt 1,2 procent av eleverna, motsvarande knappt 13 400 elever, får stöd i särskild undervisningsgrupp. Dubbelt så stor andel pojkar som flickor får stöd i särskild undervisningsgrupp, 1,6 procent jämfört med 0,8 procent. Andelen elever i särskild undervisningsgrupp ökar för varje årskurs. Störst är andelen i årskurs 9 med 2,9 procent.

Anpassad studiegång

1,2 procent av eleverna i grundskolan har anpassad studiegång, vilket motsvarar knappt 13 200 elever. Bland flickorna är andelen 1,0 procent och bland pojkarna 1,4 procent. Jämfört med särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning är anpassad studiegång den minst vanliga stödinsatsen fram till årskurs 6. Därefter ökar andelen och i årskurs 9 har 4,2 procent av eleverna anpassad studiegång, vilket är högre än de övriga stöden.

Attentions reaktion på skolverkets siffror

Attentions ordförande Anki Sandberg blev intervjuad i P4 Sjuhärad och sade bl.a följande om Skolverkets statistik:

– Vi är väldigt kritiska till det och tycker att det är anmärkningsvärt att särskilt stöd sätts in sent också med tanke på att det i skollagen finns en garanti för tidiga stödinsatser. Den brukar kallas för ”läsa, skriva och räkna-garantin”. Men den här statistiken visar uppenbarligen att den inte följs och att det inte blir några konsekvenser för skolorna.

Läs Skolverkets pressmeddelande i sin helhet

Lyssna på intervjun med Anki Sandberg i P4 Sjuhärad