Lisa Thorell (KI), Kristina Taylor (Psykologförbundet), Mikael Forsberg (Lärarförbundet) och Fredrik Malmberg (SPSM) medverkade i panelsamtal om tidiga insatser på NPF-forum.

Kristina Taylor är ordförande för Sveriges Psykologförbund. Tidigare var hon ordförande i förbundets etikråd, och ledde förbundets arbete med yrkesetisk rådgivning och klagomålshantering. I sin psykologpraktik har Kristina främst arbetat inom elevhälsa/skola och med olika utbildningsinsatser, till exempel på psykologernas specialistutbildning. 
– Vi inom professionen vill komma in tidigt i skolan med insatser. Viljan är stor. Olika verksamheters organisation i stuprör skapar problem och brist på samverkan. När belastningen blir hög inom olika verksamheter ökar gränssättningen av ansvarsområden inom exempelvis skola och psykiatri. När olika aktörer börjar avgränsa sina uppdrag blir allt fler barn utan hjälp, tidiga insatser uteblir därmed.  Glappet ökar och barn hamnar mellan stolarna.

Svårt att forska i skolmiljö 

Mikael Forsberg arbetar som specialpedagog i Gävle kommun. Han är också ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och vice ordförande för avdelningen i Gävle. 
– Utmaningar i skolan, med lärarbrist och bristande inkludering, beror främst på att vissa kommuner inte kan tillsätta resurser. Staten behöver ta större ansvar. Våra studenter i Lärarförbundet ber även om ökad kunskap om specialpedagogik generellt men även med fokus på NPF. Studenterna känner sig idag otrygga att möta elever när de saknar kunskap och verktyg för ett gott ledarskap.

Även Lisa Thorell, docent i psykologi, efterlyser stärkt utbildning för blivande lärare:
– Viljan saknas inte för att genomföra tidiga insatser, men de görs inte på grund av skolans resursbrist där lärare går på knäna. En lärare med ansvar för en stor klass, med flera elever som har olika diagnoser, saknar möjlighet till utrymme för anpassning. Det är dessutom svårt som forskare att bedriva forskning i skolan. Vi får många nej från rektorer på grund av tidsbrist och överbelastade lärare. Alltför många pedagoger saknar kunskap. Lärarutbildningen behöver ökat fokus på NPF. 


”Önskar nå fler huvudmän

Fredrik Malmberg är generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sedan 2017. Innan dess har Fredrik bland annat varit Barnombudsman i nio år och har också varit regeringens särskilde utredare för utredningen om stärkt rätt till personlig assistans.
– Alla möten jag och mina medarbetare har haft med unga vars skolgång havererat bär jag med mig, att ta del av denna sorg som det inneburit. En havererad skolgång kostar mycket pengar och skapar så stort mänskligt lidande. Många huvudmän söker vårt stöd, men vi på myndigheten jobbar hårt med att nå ut till övriga huvudmän med utmaningar, att de ska vilja ta emot stöd.