Hur kan unga vuxna med NPF få hjälp att komma ut i studier och arbete? I Attentions projekt Vägen vidare, som riktar sig till UVAS – unga vuxna som varken arbetar eller studerar, kommer riksförbundet försöka hitta svaret med hjälp av målgruppen själv och de myndigheter och aktörer som arbetar med den här frågan.

Petter Berg, samhälls- och beteendevetare, arbetar på MUCF har uppdragsansvar för myndighetens två regeringsuppdrag kring unga som varken arbetar eller studerar. Det ena uppdraget är att stödja lokala aktörer som arbetar med UVAS. Det andra är att inrätta en nationell stödfunktion.

– Det finns ca 150.000 unga som varken arbetar eller studerar och det är en siffra som håller sig över tid, oavsett strömningar i samhället. Unga med NPF är en av de grupper som är överrepresenterad, liksom utlandsfödda och unga som lider av psykisk och fysisk ohälsa. Och vi ser att lidandet i gruppen är stort, inte bara hos de unga utan även hos deras anhöriga som ofta får dra ett stort lass.

Matilda Berglund Calais instämmer utifrån det hon tagit del av i den enkät som gått ut via Attentions hemsida och som riktar sig till unga vuxna med NPF som står utan sysselsättning.

– Det vi ser i enkätsvaren är att gruppen själv inte vill befinna sig i sin situation men upplever att det rätta stödet inte finns eller att de mår för dåligt för att ta del av de insatser som finns. Och många upplever att det är komplicerat att hantera alla olika instanser och i vissa fall vet man inte ens vart man ska vända sig.

Snabba, specifika lösningar

Maria Heimer Åkerlund arbetar dagligen på Misa UNG med unga vuxna som behöver mycket stöd för att kunna vara en del av arbetsmarknaden. Hon ser ett problem i att många blir erbjudna generella lösningar och insatser utan individuella anpassningar.

– Det är viktigt att ha tiden och resurserna att bygga relationer och ha möjlighet att erbjuda specifika lösningar. Det är då vi ser framgång. Och att också snabbt lotsas vidare om en förstärkt insats inte fungerar. Systemet måste vara flexibelt och snabbfotat. Om en ung människa blir hemma utan sysselsättning under en lång tid – för vissa handlar det om flera år – så blir steget mot arbete så mycket svårare.

Bemötande är A och O

Petter Berg betonar också vikten av rätt bemötande.

– Det kan låta trivialt men vi ser att det spelar ingen roll hur bra insats man har om bemötandet fallerar. Bemötande är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna.

Maria Heimer Åkerlund instämmer och beskriver hur hon i sitt arbete exempelvis ”är där ungdomen är”.

– Vi ses sällan på enheten utan tar oss till den unge. Och man måste vara beredd på att det tar tid att bygga upp förtroende och att ta de små steg som krävs för att den unge ska lyckas. Vi ser också att många är brända av en tidigare skolgång som inte fungerat. De upplever att skola och arbete inte är för dem och så får det inte vara. Alla ska kunna arbeta och studera.

Attention bidrar med målgruppens röster

Matilda Berglund Calais lyfter styrkan i Attentions projekt Vägen vidare där projektgruppen kommer att arbeta individnära med bland annat fokusgrupper och intervjuer. 

– Det är med de ungas egna röster vi vill påverka beslutsfattare. Attentions styrka är att vi kan bidra med våra medlemmars röster. Och vi kommer hela tiden arbeta för att individen ska vara i fokus och inte insatserna. Vi ser ett behov hos gruppen av att få hjälp med mående och motivation innan en kontakt med arbetsförmedlingen ens är möjlig. Men att det finns en beredskap när den unge är redo.

Alla tre är eniga om att de tidiga insatserna är oerhört. Ett utanförskap börjar tidigt och det preventiva arbetet kan vara avgörande för att undvika att en ung person hamnar i ett utanförskap.

Läs MUCF´s rapport om UVAS med förslag och rekommendationer till lokala och nationella aktörer och myndigheter