Funktionsnedsättning omnämns som en grund i diskrimineringslagen och enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) är diskriminering på grund av funktionsnedsättning också en av de vanligaste anledningarna till att någon anmäler till DO. Många anmälningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet handlar just om diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Av den anledningen är det så viktigt att vi har en stark och välfungerande diskrimineringslagstiftning och att man som individ ska få riktig upprättelse. Därför är det glädjande med utredningens förslag. 

I den statliga utredningen om ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) har utredaren lämnat förslag på hur diskrimineringslagen ska bli mer effektiv och skydda mot diskriminering inom fler områden och vid fler situationer. Utredningens förslag handlar till exempel om att fler myndigheter och offentliga aktörer ska omfattas av lagen på samma sätt som de områden som redan nu är särskilt omskrivna i lagen (bland annat arbetsmarknad och utbildningsområdet). Dessutom föreslår utredningen att ansvariga för och representanter för myndigheter och offentliga aktörer ska kunna straffas med vite om de uttalar sig diskriminerande om en viss grupp, till exempel funktionshindrade, men där det inte finns en specifik person som uttalandet riktas mot. 

Attention tycker att utredningen generellt har lämnat bra förslag. Vi har i vårat svar valt att lyfta bland annat vikten av att diskrimineringsärendet tas på allvar och att följderna av att diskriminera ska kännas ordentligt för den som diskriminerar och ska ge upprättelse för den som utsätts för diskriminering. Vi har också lyft att det är viktigt att den nya funktionen där en offentlig företrädare kan straffas med vite för diskriminerande uttalanden till grupp faktiskt prövas. DO ska lyfta ärenden som kan vara av samhällelig vikt, och då lyfte vi att intresseorganisationer och andra företrädare för de grupper som ingår i diskrimineringslagen ska göras delaktiga när myndigheten bedömer vad som är av samhällelig vikt. 

Läs remissvaret i sin helhet.