Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd är inte ny. Attention har haft upprepade kontakter med Socialstyrelsen och vårdgivare i mer än tio års tid i denna fråga. Enskilda individer har också reagerat och drivit fram beslut såväl från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2019, och JO, 2020.

Medlemmar utan beroendeproblematik upplever påtvingad testning integritetskränkande, i vissa fall så allvarligt så att man hellre avstår från nödvändig behandling. De berättar också om tester som görs regelbundet, ibland t.o.m. inför varje nytt recept, eller slumpmässigt oavsett misstanke om missbruk. Många vi har kontakt med sig känner sig misstänkliggjorda och frustrerade inför detta. Man ifrågasätter det berättigade i att vårdens resurser används till upprepade tester trots att både IVO och JO ifrågasatt tvång på test för att få den vård man behöver.

Finns riktlinjer i VIP-adhd

Vi har länge drivit frågan om jämlik vård med gemensamma riktlinjer i dessa frågor. Det närmaste vi har kommit är skrivningarna i Vård och insatsprogram ADHD där det tydligt står: ”Det är viktigt att förklara varför bedömningen görs och hur skadligt bruk eller beroende kan påverka utredning och behandling. Behovet av drogtest och hur ofta det bör göras ska bedömas individuellt. Provtagning kräver individens samtycke.”

Vidare: Förekomsten av adhd hos vuxna personer med beroendediagnos är betydligt högre än i normalbefolkningen (20–30 %). Denna grupp bör prioriteras för utredning samtidigt som beroendeproblematiken gör bilden svårbedömd. Diagnos och behandling för adhd kan öka individens förutsättningar att bli drogfri.

Påbörja kartläggning och drogfrihet innan drogfrihet

Initial psykiatrisk kartläggning och delar av diagnostisk utredning kan påbörjas i väntan på drogfrihet. Att påbörja utredningen kan öka individens motivation till drogfrihet inför de slutliga momenten. När drogfrihet är svårt att uppnå kan man behöva skräddarsy adhd-utredningen i samarbete med beroendevård. Beslut kan ibland tas om att genomföra utredning utan att drogfrihet uppnåtts. Betoning läggs då på noggrann kartläggning och anamnesupptagning.

Attention vill se en förändring

Attention har tillskrivit Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket och SKR för att ändra på dessa missförhållanden.

Våra krav till ansvariga myndigheter, vårdgivare och SKR är:

Att IVO ser över hur myndighetens beslut från 2019 efterlevs av vårdgivarna.

Att de nya nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tar fram ska innehålla skrivningar som ligger i linje med det vi framfört ovan.

Att Läkemedelsverket ser över sina rekommendationer så att de betonar viken av att en individuell bedömning görs och att patienterna informeras om detta.

Att ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete som tydliggör hur denna fråga konkret ska hanteras i vården och hur dialogen med patienterna ska föras kommer till stånd.

Läs skrivelsen i sin helhet.

Fyll i Attentions enkät!

Har du själv råkat ut för påtvingad eller på annat sätt otillbörlig drogtestning och vill bidra till vårt arbete för att påverka detta uppmanar vi dig att fylla i denna enkät. Den kommer att vara öppen hela sommaren fram till den 31/8, så sprid den gärna vidare till andra som du tror vill hjälpa till att beskriva problemet.