Under Attentions skolkampanj kommer en föreläsning kopplat till problematisk skolfrånvaro släppas varje torsdag. Under september ligger de öppna för alla och efter det kan de ses enbart av Attentions medlemmar.

1/9 – Skoljuridik för vårdnadshavare

Föreläsningen hålls av Janna Sundberg, jur kand, juridisk rådgivare sedan 2014 på JP Infonet inom framförallt skoljuridik och allmän förvaltningsrätt. JP Infonet är ett informations-​ och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder JP tjänster som är ett värdefullt främst för dom som berörs av juridik i sin yrkesroll på t.ex. kommunal förvaltning, myndighet och privata bolag.

Föreläsningen vänder sig till vårdnadshavare och ger en allmän beskrivning kring den lagstiftning som gäller kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd, skolplikt, sekretess och vårdnadshavares rätt att klaga. Den är ett komplement till bl.a. den juridiska rådgivningen och Attentions övriga material. 

Föreläsningen har tagits fram inom ramen för projektet Vägen tillbaka, med medel från Allmänna arvsfonden.

Länk till föreläsningen


8/9 & 15/9: Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Therese Allvar är leg. Psykolog med ett livslångt engagemang för barn, unga och människor med funktionsnedsättningar. Hon har arbetat många år inom habilitering, arbetat i barntraumateam med barn som förlorat nära anhöriga i plötslig död och även jobbat med behandling av tvångsomhändertagna ungdomar. Sedan 2018 arbetar hon på Psykologpartners och där främst med handledning och utbildning av människor som möter barn, unga och funktionsnedsatta. Hon har ett starkt barnrättsfokus och utbildar även inom det området. I det privata har Therese och hennes familj också ett starkt engagemang kring barn i samhällsvård, hon har mångårig erfarenhet av uppdrag som bland annat kontaktfamilj och familjehem. Hon bor i en liten stad på Östgötaslätten tillsammans med sin familj, och är också förälder till ett barn med NPF.

Thereses föreläsningar tar upp tips och råd för att främja god kommunikation mellan hem- och skola, vad som är viktigt för ett gott samarbete och där barnet hålls i fokus. Den första föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare och den andra till skolpersonal, men båda föreläsningarna belyser det som är bra att tänka på innan, under och efter ett möte. Therese beskriver också hur man kan ta upp svåra samtalsämnen och hur man kan arbeta med sina egna brister och styrkor, sina känslor men också vikten av självomhändertagande.

Länk till föreläsningen riktad till vårdnadshavare.

Länk till föreläsningen riktad till skolpersonal.


22/9 – Forskning inom problematisk skolfrånvaro

Föreläsaren Sara Linderdahl är doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet. Hon driver ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga vägen genom grundskolan för elever med problematisk skolfrånvaro, för att bättre förstå och kunna hjälpa dessa elever till en fungerande skolsituation. Sara är utbildad grund- och ämneslärare, och har tidigare arbetat både i grundskolan och på gymnasiet. Nu undervisar hon i specialpedagogik och vetenskaplig teori och metod på lärar- och speciallärarutbildningen i Uppsala.

Föreläsningen beskriver vad vi vet om problematisk skolfrånvaro, utifrån ett forskningsperspektiv. Sara kommer att ta upp frågeställningar såsom vad vet vi om de som är frånvarande, på vilket sätt kan frånvaron se ut, varför hamnar man i problematisk skolfrånvaro och vad kan skola, föräldrar m.fl. göra för att elever inte ska fastna i problematisk skolfrånvaro. Sara kommer också att ge en kort historisk översikt kring fenomenet problematisk skolfrånvaro.

Länk till föreläsningen om forskning.


30/9 – Hur kan man få skolan att funka – föreläsning ur ett föräldraperspektiv

Föreläsningen handlar om att hitta den svåra balansen mellan att lyssna in barnets mående och att förhålla sig till skolans påtryckningar och skolplikten. Hur ska man orka kämpa för sitt barns rättigheter år efter år och hur tar man hand om sig själv mitt i allt? 

Föreläsaren tar också upp en del konkreta tips kring hur du som förälder kan stötta och bemöta ditt barn i skolvardagen

Jenny Kindgren är ansvarig för uppdragsutbildningar på Attentions utbildningscenter. Hon är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap samt samtalsmetodik. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med NPF bland annat som anhörigkurator och som boendepedagog. Idag håller hon uppdragsanpassade utbildningar och handleder kring NPF. Jenny har också egen erfarenhet av NPF i familjen.

Länk till föreläsningen om skolan