Precis innan sommaren lämnade delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården över sitt slutgiltiga förslag som fått namnet ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22). 

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti. Utredningens förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan. Bland annat föreslås att vårdgarantin utvidgas så att den omfattar alla medicinska bedömningar i primärvården. I dag gäller vårdgarantin endast nya besvär eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälsoproblem, vilket riskerar att missgynna patienter med långvariga eller kroniska sjukdomar.

Utredningen föreslår också justering av en tidsgräns som anges i vårdgarantin för primärvården. Tidsgränsen för medicinsk bedömning föreslås förlängs från tre dagar till sju dagar. Därtill föreslås att undersökningar och behandlingar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 respektive 90 dagar. För specialiserad vård föreslår utredningen att tidsgränsen för medicinsk bedömning skärps från dagens 90 dagar till 60 dagar. Vidare föreslås att undersökningar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 dagar.

För att främja patientens förutsättningar att kunna vara delaktig i sin vård föreslår utredningen flera nya bestämmelser i patientlagen. Bland annat föreslås en ny bestämmelse i patientlagen som innebär krav på att patienten ska informeras om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. Utredningen föreslår även att patienten ska få information samlat och digitalt och att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med patienten.

Attention har svarat på remissen och lyft fram de många brister inom dagens hälso- och sjukvård som våra medlemmar vill ha åtgärdade. Det gäller sådant som långa väntetider, brist på delaktighet, smalt behandlingsutbud där den enskilde har svårt att få något annat än läkemedelsbehandling, och många olika kontakter med vården för att hitta till rätt instans och få rätt hjälp. Vårdens tillgänglighet måste förbättras snarast. Vi understryker därför i vårt svar vikten av att ett uthålligt, långsiktigt strategiskt tillgänglighetsarbete kommer till stånd samt att vårdens alla parter inklusive patienterna och deras företrädare involveras i detta.

Läs remissvaret i sin helhet här.