Diskrimineringsombudsmannen (DO) har flera pågående utredningar och en pågående domstolsprocess om bristande tillgänglighet i skolan, bland annat gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Enligt DO har kommunen diskriminerat eleven”, säger DO:s utredare Gustav Staaf om det pågående målet. 

Till Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan du anmäla diskriminering inom exempelvis utbildningsområdet. DO är en myndighet som utreder ärenden och för talan om diskrimineringsersättning. Diskriminering är förbjudet på en rad områden, bland annat ifråga om utbildning. Det finns olika former av diskriminering. En av dem är bristande tillgänglighet. 

– Bristande tillgänglighet betyder att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför tillgänglighetsåtgärder som skäligen kan krävas för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättningen. Utgångspunkten för vad som kan krävas är de krav på tillgänglighet som finns i de lagar och regler som gäller för verksamheten, säger DO:s utredare Gustav Staaf. 

Ingen elev får diskrimineras 

Utbildningsanordnaren ansvarar för att ingen elev blir diskriminerad. Med utbildningsanordnare menas den kommun, det företag, den förening eller motsvarande som bedriver verksamheten. En domstolsprövning kan leda till att utbildningsanordnaren blir skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som blivit diskriminerad. 

– Utbildningsanordnaren, exempelvis kommunen, har ansvaret för utbildningsverksamheten och de anställdas agerande. När DO eller någon annan för talan i domstol är utbildningsanordnaren motpart. Det är inte bara DO som för talan om diskriminering, det kan även göras av exempelvis intresseorganisationer eller antidiskrimineringsbyråer. Vår ambition är att utreda så många anmälningar om diskriminering som möjligt, för att den som har diskriminerats ska få upprättelse. Vi kan dock inte utreda alla utan måste göra ett urval även bland de som vi bedömer omfattas av lagen. 

Pågående mål 

DO får många anmälningar från vårdnadshavare till barn med NPF. I dem beskrivs ofta upplevelser av svåra situationer i skolan. Just nu för DO talan i ett pågående mål, där anmälaren uppgett att en kommun inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ha en trygg och strukturerad skolmiljö, och därmed inte kunnat ta del av undervisningen som andra elever. 

– Enligt DO har kommunen diskriminerat eleven. Vi har dock av hänsyn till de berörda valt att inte lägga ut stämningsansökan på sin webbplats. Domen är att vänta omkring årsskiftet och det är då som frågan om diskriminering får sitt svar.

Text: Caroline Jonsson Foto: Hans Alm