Attention har svarat på en remiss om förändringar i reglerna för VAB (SOU 2022:31). Vi lyfter bland annat fram betydelsen av att vårdnadshavarens har möjligheter att vara hemma med sitt barn på grund av sjukdom, och stötta och vårda barnet. Att ha en fungerande och ändamålsenlig ersättningsmodell för vårdnadshavare som möjliggör att alla kan vara hemma för att vårda sitt barn på samma villkor ser vi som nödvändigt för att barnets behov ska bli tillgodosedda. 

Attention är positiva till att utredningen tittat närmare på hur regelverket kan förbättras. Vi ser att utredningen i flera delar har lyft, för vår målgrupp, viktiga situationer som idag inte täcks av regelverket. Bland annat handlar det om att vårdnadshavare till barn med NPF ofta har kontakter med många olika samhällsaktörer, så som förskola/skola, habiliteringen, BUP och socialtjänsten och där det tidigare funnits en osäkerhet kring om tillfällig föräldrapenning skulle godkännas. Utredningen föreslår också utökade möjligheten att få tillfällig föräldrapenning för barn som är äldre än 12 år men som inte fyllt 21.

Utredningen lämnar förslag till regeringen, men det är regeringen som beslutar om några av förslagen ska genomföras och i så fall vilka. Vi hoppas oavsett att regeringen ser att det är en viktig fråga att se över situationen för föräldrar till barn och unga med NPF utifrån de utmaningar som funktionsnedsättningen kan innebära.  

Läs remissvaret här!