Vård och stöd till personer med adhd och autism har under lång tid varit eftersatt. I de flesta regioner är köerna till neuropsykiatriska utredningar långa. De regionala skillnaderna är väldigt stora och den som bor på fel ställe kan få vänta åratal på att få hjälp. Äldres behov har heller inte tagits på allvar. Att Socialstyrelsen nu kommer med Nationella riktlinjer som vänder sig till såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten är efterlängtat, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

– Socialstyrelsens ger i riktlinjerna tydliga besked att gruppen ska få tidiga insatser och att dessa ska anpassas till individens behov. Vi uppskattar också att mindre fokus ska läggas på utredning och mer på de åtgärder den ska leda fram till. Det ligger i linje med det vi krävt länge, säger Anki Sandberg.

Riktlinjerna understryker att utredningarna ska leda framåt och kopplas ihop i en fungerande sammanhållen vård- och stödkedja där de inblandade aktörerna ska samverka. Väl medvetna om hur uppsplittrade vården är för personer med adhd och autism rekommenderar myndigheten också att man tillsätter en vård- och stödsamordnare för dem som kommer att ha kontakt med många olika aktörer och instanser.

Utredningarna ska enligt riktlinjerna i framtiden inkludera en funktions- och aktivitetsbedömning där man kartlägger styrkor och svårigheter samt identifierar lämpliga insatser. Resultatet av ska presenteras på ett begripligt sätt för den som har utretts och eventuellt för andra berörda, såsom vårdnadshavare och skolpersonal. En plan för de åtgärder som vidtas och hur de ska följas upp, oavsett om en diagnos har ställts eller inte, ska tas fram.

I riktlinjerna framhåller man också betydelsen av att inte bara erbjuda medicinsk behandling av adhd utan även psykologiska och psykosociala insatser. De ges idag i alltför liten utsträckning, trots att det är efterfrågat av många.

Riktlinjerna tydliggör också att den som har en beroendeproblematik inte får utestängas från vård samt att inga rutinmässiga drogtester för att få adhd-läkemedel ska förekomma.

Kontakt:
Anki Sandberg
Ordförande Riksförbundet Attention
anki.sandberg@attention.se
070-717 40 25