Riksförbundet Attentions har svarat på promemorian ”Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå”. 

Vi ställer sig oss positiva till de förslaget. Vi har länge efterfrågat en större flexibilitet gällande skolans undervisning och utformning, där vikten ska ligga på individens behov och möjlighet till lärande. Attention ser särskilt positivt på möjligheten till fjärrundervisning och hoppas att detta undervisningssätt ska kunna utvecklas även för elevgrupper med andra behov av särskild undervisning. 

Läs remissvaret sin helhet