Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd är inte ny. Attention har haft upprepade kontakter med Socialstyrelsen och andra myndigheter samt vårdgivare i mer än tio års tid i denna fråga. Enskilda individer har också reagerat och drivit fram beslut från såväl Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2019 som från JO, 2020.

Bakgrunden är förstås att medlemmar utan beroendeproblematik upplever påtvingad testning integritetskränkande och väldigt frustrerande, i vissa fall så allvarligt så att man hellre avstår från nödvändig behandling. Attention har fört dialog med de myndigheter som reglerar frågan; bland annat Socialstyrelsen och IVO. Vi har berättat att det är vanligt att regionerna trots JO:s uttalande fortsätter med rutinmässiga drogtester inför medicinsk behandling av adhd.

Sedan dess har Socialstyrelsen utkommit med nya nationella riktlinjer som poängterar vikten av individuella bedömningar när det gäller att ge rätt vård till personer med adhd och autism samt att personer med skadligt bruk av alkohol eller narkotika inte får utestängas från vård. Riktlinjerna kan du läs mer om HÄR

IVO har återkopplat till oss genom följande svar:

”IVO har under sommaren tagit emot ett antal upplysningar som gäller övervakade urinprov, framförallt i samband med medicinsk behandling av adhd. IVO gör en riskbedömning av inkomna upplysningar för att kunna rikta in tillsynen mot de verksamheter där vi bedömer att det finns störst risker, givet de resurser som IVO har till sitt förfogande. Mot den bakgrunden har IVO inte inlett tillsyn av de vårdgivare som informationen gäller. I flertalet fall har klagomålen skickats vidare till vårdgivaren, och i något fall har IVO påmint om JO:s beslut från 2020.

IVO konstaterar likafullt att det finns behov av att följa upp de beslut myndigheten tidigare fattat 2019 och 2021 i ärenden som rör övervakade urinprov utan reell frivillighet. IVO avser därför återkomma till samtliga 21 regioner för att påtala dessa tidigare beslut, JOs beslut från 2020 samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.”

Genom JOs beslut och särskilt de nya nationella riktlinjerna har berörda patienters ställning stärkts. Dock vet vi av erfarenheter att nya regler och riktlinjer kan ha svårt att få genomslag, så de som trots detta utsätts för regelbundna, slentrianmässiga drogtester bör påtala för sina respektive Patientnämnder om vad de nya riktlinjerna säger. I de fall ingen rättelse sker bör en anmälan till IVO göras. Hur det går till kan du läsa om HÄR

Har du frågor om vårt arbete för att förbättra vård och stöd, kontakta:

Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare

matilda.berglund.calais@attention.se Tfn 076 – 696