Attention har besvarat remissen Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022). Mot bakgrund av den stora okunskap kring NPF hos äldre och de brister som finns inom vård och omsorg när det kommer till äldre med NPF finner Attention det angeläget att lyfta delar av utredningens förslag som vi anser kan vara av extra vikt utifrån vår målgrupps intressen.

Attentions kommentarer

Attention ser positivt på utredningens förslag kring stärkande av samordning, delaktighet och individanpassning och även att utredningen betonar vikten av att tydliggöra det gemensamma ansvaret mellan kommun och region. Vi är också positiva till utredningens förslag om kvalitetsansvariga för omvårdnad och rehabilitering ska införas för att säkerställa god kvalitet. Därtill är vi positiva till att utredningen föreslår att huvudmannen ska kunna beskriva hur arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten inom äldreomsorg har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvalitet och även resultat som uppnåtts.  

Attention vill understryka hur viktigt det är med kunskap kring NPF, psykisk ohälsa och tillgång till psykiatrin i hela landet för äldre. Många äldre med våra diagnoser vittnar om att de missförståtts av vård och omsorgspersonal, att man inte förstått eller haft kunskap om kännetecken på diagnoserna och därmed blivit felbehandlade, feldiagnostiserade eller misstrodda. Många har upplevt att vården och omsorgen inte tagit dem på allvar och att de därför inte fått det stöd och den hjälp som de har behov av utifrån sin funktionsnedsättning och ålder. Vi vill här också särskilt belysa vikten av rätt kunskap och rätt bemötande från vård och omsorgspersonal utifrån individens behov och förutsättningar. Vi ser det som oerhört viktigt att äldreomsorgen och primärvården får tillräckliga resurser för att faktiskt leva upp till det som utredningen föreslår; förbättringar kring samordning, delaktighet, individanpassning, information, kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompetens […]. 

Vi ser positivt på att det i utredningen finns flera förslag som syftar till att öka kvalitet och ge större tillgång till omvårdnad och vård utifrån individens behov och önskemål. Attention anser dock att man måste se till efterlevnaden och att följder vid bristande efterlevnad också blir kännbara för huvudman/region samt att det faktiskt från regeringens sida ges resurser och medel för att genomföra de kvalitets och kunskapsökande insatser som krävs för att vården och omsorgen ska vara av god kvalitet och utifrån den personcentrerade inriktning som anges i betänkandet.