Det finns idag ungefär 150 000 unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar och den gruppen ser inte ut att minska. Riskerna för att hamna i långvarigt utanförskap ökar om den unga har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och ofullständig skolgång. Det är också de ungdomarna som har svårast att få stöd och hjälp från samhället. Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade. 

Attentions arvsfondenprojekt Vägen vidare släpper idag rapporten “Jag vill så gärna hitta min plats i samhället” som samlat röster från över 600 unga i med NPF som varken arbetar eller studerar och deras anhöriga. Rapporten visar tydligt att dessa ungdomar har en utbredd psykisk ohälsa och att utanförskapet är enormt påfrestande för alla inblandade.

Rapporten visar att många av de unga upplever att ett av de största hindren för att ta sig vidare till arbete eller studier är okunskap om diagnoserna på arbetsplatser och i skolor. Okunskap som i sin tur leder till brister i anpassningar och stöd. Även myndigheter har stora kunskapsbrister i hur man möter och stöttar dessa ungdomar visar vår undersökning. Det påverkar deras möjligheter att navigera i myndighetsvärlden för att få reda på vilken hjälp de kan få.

De unga har ofta upplevt stora svårigheter redan i grundskolan och står nu utan insatser för att kunna ta sig vidare. De uppger att hjälp med anpassningar, stöd och större förståelse skulle hjälpa dem att kunna komma vidare till arbete eller studier. Framförallt lyfter de unga att de behöver stöttning i sitt mående för att orka ta sig vidare.

De viktigaste åtgärderna för att gruppen unga som varken arbetar eller studerar inte ska öka är tidiga samordnade insatser inom skola och vård, där det ska finnas en tydlig struktur för effektiv samverkan. 

För de som nu befinner sig i utanförskap måste vi satsa på deras psykiska hälsa och ge dem stöd i att förbättra deras mående. Samtidigt måste stöd, anpassningar och insatser ges utifrån individens behov. 

Vi måste öka förståelsen för de ungas livssituation för att kunna ge förutsättningar och rätt stöd för de unga att själv ta sig vidare ifrån isolering och utanförskap.

Ta del av rapporten här

Kontaktperson

Klara Cederqvist
Projektledare Vägen vidare
070-728 92 81
klara.cederqvist@attention.se