Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog har bistått den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) med rapporten “Bry dig!” med röster om våld från placerade unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Alla barn har rätt att skyddas från våld och det är ett samhälleligt ansvar att arbeta för att förverkliga denna grundläggande rättighet. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

I intervjuer med ungdomarna är det tydligt placerade barn med NPF är en särskilt utsatt grupp. Det är en grupp som har en stor risk för att utsättas för våld, psykisk ohälsa, skol­misslyckanden och utanförskap. Många av de unga vi har talat med beskriver våldet som en integrerad del av vardagen.

För att stoppa våldet under placering beskriver ungdomarna vikten av att höja kunskapen om NPF och börja anställa personal efter personlig lämplighet För att ge barn en ökad förutsättning för att våga berätta om våld och ge dem en stark röst i placerings och rättsprocesser föreslår vi att samtliga placerade barn har minst en vuxen som helt och hållet finns där för dem, ett oberoende barnombud.

UNGDOMARNAS VIKTIGASTE MEDSKICK TILL UTREDNINGEN

• Vuxna måste lyssna på riktigt. Ta det unga säger på allvar och agera på det som sägs.

• Alla barn borde ha åtminstone en trygg vuxen i sitt liv. Om det finns åtminstone en trygg vuxen så kanske barnet vågar berätta.

• Alla placerade barn ska ha en oberoende vuxen som kan föra deras talan, ett så kallat barnombud.

• Öka kunskap om psykisk ohälsa och våld och se till att man pratar om det i det öppna så att det inte blir så tyst, annars kommer man inte våga berätta sanningen om hur det är hemma.

• Prata om våld och vad det innebär, med barn i tidig ålder i skolan och ha som rutin att fråga hur man har det hemma, oavsett hur och var man bor.

• Erbjud den våldsutsatta stöd så fort som möjligt och se till att det finns olika val och erbjudanden som samtalskontakt, behandlingar, medicinering och terapi.

• Se till att de metoder som finns för till exempel traumabearbetning är NPF-anpassade.

• Placera oss i familjehem och på HVB-hem med både NPF- och traumakompetens.

• Utveckla placeringsformer och öppenvårdsinsatser för personer med samsjuklighet så vi kan få hjälp både utifrån NPF och missbruk.

• Satsa mer på skola och polis.

• Ha koll på familjehem, inte bara HVB. Kontroll kan ge trygghet.

• Se till att inga barn eller unga utsätts för sexuella övergrepp på SiS, HVB eller i familjehem.

• Ändra lagstiftningen så att vuxna inte kan ha sex med 15-åriga barn.

• De vuxna som arbetar med barn, i skola, social-tjänst, familjehem och HVB behöver ha kunskap om NPF och effekter av våld.

• Anställ personal med personlig lämplighet och se till att säkerställa att personal inte använder sig av våld mot barn inom samhällsvården.