I början på året skickade Riksförbundet Attention ut en enkät gällande vård och stöd till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Enkäten besvarades av 1 564 vårdnadshavare/anhöriga och svaren sammanfattas i vår nya enkätrapport ”Om vi bara hade fått hjälp tidigare”. Resultaten pekar tydligt på att vård och stöd till barn och unga med våra funktionsnedsättningar har stora brister.  

Enkätrapporten i korthet: 

Fortfarande långa köer

Enkätresultaten visar att barn – och ungdomspsykiatrin fortfarande dras med problemet med långa köer runtomkring i Sverige. Enbart 17 procent av barnen fick tid för utredning inom tre månader. Nästan var fjärde barn fick vänta i 4–6 månader. Hela 33 procent av barnen får vänta mellan 1–3 år på utredning, vilket är en katastrof för både barnen och deras familjer. 

Psykisk ohälsa vanligt 

En sorglig analys vi kan göra av enkätsvaren är att hela 78 procent av de tillfrågade barnen förutom sin NPF-diagnos också uppvisar sömnproblem, depression eller ångest.  

Insatser efter utredning 

Enkäten visar också att en majoritet av de unga har fått insatser av vården efter utredning. Den absolut vanligaste behandlingsformen är läkemedel, som 69 procent av de svarande fått. Gällande socialtjänsten var situationen nästan den omvända. 68 procent uppgav att barnet och familjen inte fått något stöd från socialtjänsten med anledning av barnets NPF. 

Samverkan är en utmaning 

Det visar sig vara riktigt svårt att få till samverkan både mellan olika aktörer och även inom de olika vårdnivåerna inom sjukvården. Av de som har haft insatser hos både socialtjänsten och vården uppger endast 15 procent att de upplever att samverkan är mycket bra eller ganska bra. 44 procent anser att den är dålig. Majoriteten av barnen har inte en upprättad vårdplan eller en samordnad individuell plan (SIP). 

Individen som du möter är viktig

Vårdnadshavarnas förtroende för sjukvården och socialtjänsten är relativt god. Det framgår dock tydligt att förtroendet till stor del beror på den enskilda personen som de möter snarare än aktören som helhet.

Ta del av rapporten här >>

WEBBINARIUM OM RAPPORTEN!
I samband med lanseringen av rapporten sände vi den 23/2 ett webbinarium där vi presenterade rapporten och vad våra medlemmar säger om väntetider, brist på samordning, förtroende för vården, kvalitén på den hjälp de fått, möjlighetens till delaktighet, anhörigstöd med mera. Vi lyfte också vilka förbättringar som behövs och vad som bör prioriteras.

Medverkande: Anki Sandberg och Matilda Berglund Calais från Attention samt Gunilla Granholm, ordförande Nationella och Regionala arbetsgruppen adhd och Camilla Ekstrand, chef ADHD-center.

Se webbinariet här