Riksförbundet Attentions nya rapport handlar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som befinner sig i problematisk skolfrånvaro. Vi har pratat med både barnen och deras föräldrar via djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter. Det är sammantaget en dyster bild som kommer fram när vi sammanställt svaren i rapporten ”Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro”. 

Barnens röster

Barnen berättar om en skolsituation med bristande stöd, en utmanande fysisk skolmiljö och avsaknad av trygga vuxenrelationer. Skolmiljön, ofta i kombination med bristande stöd från vården, ger dem utmattningsliknande symptom såsom ångest, kravkänslighet, sömnstörningar och nedstämdhet. De beskriver hur de, vanligen under mellanstadiet, kraschat när ensamhet, utanförskap, skuld och oro inför framtiden växer. Många barn kan efter år av bristande stöd inte längre närma sig skolmiljön och berättar att de inte längre vill leva.

Föräldrarnas röster

Föräldrarna berättar att kunskapen kring skolfrånvaro och NPF är låg. Föräldrar kämpar för att skolan ska förstå, agera och se till barnets stödbehov. Väntan på kartläggningar och stöd är ofta lång, samverkan mellan hem och skola brister och föräldrar vittnar om resursbrist och hög personalomsättning. Barnen har ofta utmattningssymptom och oron för suicid är stor. Föräldrarna balanserar skolplikten med barnets mående samtidigt som de söker kunskap i samhället om rättigheter, stöd och skyldigheter. Frånvarosituationen innebär många kontakter med exempelvis skola, vård och socialtjänst samtidigt som föräldraskapet ständigt ifrågasätts av omgivningen. Situationen kring det skolfrånvarande barnet leder i förlängningen till att föräldrarnas ekonomi kraschar. Antingen på grund av sjukskrivning, för att de måste gå ner i arbetstid eller när lönen blir ersatt mot vård av barn. 

Om projektet

Riksförbundet Attentions projekt ”Vägen tillbaka” är finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektets målgrupp är barn mellan 10-16 år med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och som befinner sig i problematisk skolfrånvaro. Projektet riktar sig även till barnens föräldrar och till yrkesverksamma som träffar målgruppen. Syften med projektet är att sprida kunskap kring NPF och problematisk skolfrånvaro men också att skapa mötesplatser som ger dessa familjer igenkänning, erfarenhetsutbyte och kunskap.

Se sammanfattning av rapporten