Riksförbundet Attention ställer sig positiva till att öka trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer genom att stärka barnperspektivet i de områden som utredningen berör; att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående.

Kontinuitet, stabilitet och trygghet är viktigt för gruppen placerade barn med NPF på grund av de svårigheter och särskilda behov som diagnoserna medför. I en aktuell rapport från stiftelsen Allmänna barnhuset framgår också att barn med NPF löper en högre risk för att utsättas för våld än andra barn med eller utan funktionsnedsättning.