Sökresultat

Hittade 92 sidor med sökordet "hälsa"

Ny rapport om barn och ungas hälsa

Den första Pep-rapporten släpps idag den 3 april. Undersökningen kartlägger hur barn i åldrarna 4-17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Den visar att barn och unga rör på sig för lite och äter för dåligt. Generation Peps första rapport om barn och ungas hälsa Pep-rapporten 2019 är en heltäckande granskning av barns och ungas hälsa, utförd av SOM-institutet på uppdrag av Generation…

Hälsa

Hälsa Att äta bra, träna och sova är faktorer som har stor påverkan på hälsan för alla, oavsett om man har en diagnos eller inte. Hälsa Att äta bra, träna och sova är faktorer som har stor påverkan på hälsan för alla, oavsett om man har en diagnos eller inte. Tyvärr är det många med NPF som upplever ohälsa av olika slag. Det är inte ovanligt med sömnsvårigheter, värk, spänningar eller att man upplever psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression…

Mot en mer jämlik hälsa?

Attention har lämnat sina synpunkter på utredningen: ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47). Vi ser positivt på att man tagit ett brett angreppssätt på ojämlikhet i hälsa och vi instämmer i flera delar, men ser också brister. Flera förslag är för generella, vilket gör det osäkert om förslagen är tillräckliga för att kunna uppnå de effekter man önskar. Vi…

Förebyggande insatser på jobbet kan förbättra 450 000 människors psykiska hälsa

Kampanjen Hjärnkolls nya undersökning visar att en av tre personer upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av prestationskraven på arbetsplatsen. En av fyra känner sig inte delaktiga i beslut som fattas på jobbet. På riksnivå betyder det att hela 1,4 miljoner yrkesverksamma upplever att prestationskraven på arbetsplatsen påverkar deras psykiska hälsa negativt och att förebyggande insatser kan förbättra 450 000 människors psykiska…

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

Nu lanseras Kom igen! – en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga. Hur ska jag göra för att inte bli mobbad i min nya skola också? Jag har självmordstankar, men vågar inte söka hjälp, är rädd för att inte bli tagen på allvar. Är jag onormal som fortfarande är oskuld? Kan man bota klaustrofobi? Svenska ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre, visar…

Läs Handikappförbundens debattartikel om jämlik hälsa

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström menar allvar i sitt tal om jämlik hälsa så måste han börja…

Program

Program 3 maj 09.00-10.00 Kaffe, inregistrering och utställningsbesök 10.00-10.10 Invigning och välkomsthälsning Anki Sandberg, Attention och Susanne Rolfner Suvanto, moderator Emma Nordenstam, sång 10.10-10.50 Föräldrar med ADHD Tatja Hirvikoski, Therese Lindström och Sofia Buddgård Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorder (KIND) Föräldrar som har egen ADHD-diagnos står inför många samtidiga utmaningar. Föreläsarna genom…

Vår verksamhet

Vi företräder våra medlemmar Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och…

Pust – vi lyckades!

Med gemensamma krafter och stöd av ett 12 partners rodde vi NPF-forum i land. Bland annat lyckades vi med: Samla 700 personer intresserade av neuropsykiatri Locka ett 30-tal kunniga medverkande Få 75 organisationer/företag att ställa ut Arrangera en bejublad modevisning De bilder som användes vid föreläsningarna har vi samlat på hemsidan. För den som inte var där och lyssnade kan vissa kanske vara svårt att tolka, men för de som var på plats är…

Stor samhällskostnad att inte ge elever rätt stöd

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till och att det leder till dåliga resultat i skolan. Trots att den nya skollagen från 1 juli 2011 ger alla elever rätt till stöd…

Ny webbplats ger stöd till unga med Asperger

Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting står bakom den nya webbplatsen som vänder sig till unga mellan 16-25 år, boende i Stockholms län, med en Aspergerdiagnos. Syftet med webbplatsen är att unga med en diagnos ska få kunskap om Aspergers syndrom, läsa om vilka svårigheter man kan möta och få tips på tillvägagångssätt att hantera dem. Informationen varvas med personliga berättelser – som både går att läsa och lyssna på – och…

Debattartikel: Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Arbetet med att skapa mer inkluderande och tillgängliga arbetsplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan skapa bättre arbetsmiljö för hela arbetslaget och minska risken för sjukskrivningar. Lagskärpningen av diskrimineringslagen efter årsskiftet ger ett gyllene tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågorna. Den här debattartikeln publicerades i Dagens samhälle den 13 januari 2016. Vår projektledare Maria Petersson och vår ordförande…

Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

Vi är positiva till att utöka antalet idrottstimmar i skolan, men det räcker inte. Universell utformning och ett tydligt elevperspektiv måste bli en självklarhet i alla skolor, annars riskerar den psykiska ohälsan bara att öka! Bild: Johnér Bildbyrå Här följer ett sammandrag av en debattartikel Attention skrev tillsammans med nio företrädare för organisationer som arbetar med personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Artikeln…

Patient- och brukarorganisationerna varnar för ökat tvång

NSPH, som är ett nätverk av tretton patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet har lämnat ett gemensamt remissvar på psykiatrilagsutredningen. NSPH ser en risk för ökat tvång, vilket går emot de utvecklingstendenser som funnits inom psykiatrin de senaste åren. NSPH påtalar också att utredningen inte tillräckligt har belyst vilka konsekvenser de juridiska och organisatoriska förändringarna får för vården och patienterna….

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper Attentions arbetsgrupper är ett av många sätt att samla och utbyta kunskap samt hålla sig á jour med vad som händer inom de olika områdena lokalt, regionalt och nationellt. Kunskapsråd Attentions Kunskapsråd består av 14 ledande experter inom NPF-området. Kunskapsrådets uppgift är att fördjupa och intensifiera dialogen mellan förbundets aktiva och specialister av olika slag. Rådets uppgifter Att informera förbundet om utvecklingen…