Sökresultat

Hittade 10 sidor med sökordet "ungdom"

Ungdom med NPF – vi söker dig!

Vårt projekt Barns röst arbetar för att barn och unga ska få större inflytande över sin egen vård och behandling. Nu söker vi dig mellan 10 och 17 år som vill hjälpa oss att hjälpa er. Har du idéer om hur vi ska få vårdpersonal att lyssna mer på barn och unga? Eller vill du hjälpa oss att ta fram en tidning och en webbplats för barn och unga med NPF? Delta i så fall i vår fokusgrupp! Vad innebär det att vara med i fokusgruppen? Vi träffas i…

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen, SoL En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). Den gäller för alla medborgare i Sverige och är en av våra ramlagar. Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov. Den anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. SoL är grunden för socialtjänstens verksamheter och det är kommunernas socialnämnder som är ytterst ansvariga. SoLs första paragraf…

Enkät för en mer inkluderande föreningsidrott

Nu genomför vi en enkätundersökning om idrott. Undersökningen görs inom vårt projekt “Idrott för alla”, som arbetar för en mer inkluderande föreningsidrott. Vi vill ha svar från både vårdnadshavare och barn – oavsett om barnen är aktiva i en idrottsförening eller inte. Enkät om idrott för vårdnadshavare Riksförbundet Attention genomför en idrottsenkät som en del av projektet ”Idrott för alla”. Den vänder sig till dig som är…

Via barn- och ungdomslinjen kan barn/unga att kräva sin rätt

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vill göra det enklare för barn och ungdomar att kräva sin rätt inom psykiatrin, vård och omsorg. Barntelefonen – som främst var till för placerade barn – ersätts därför av Barn- och ungdomslinjen. Dit kan alla barn och unga inom både hälso- och sjukvård och omsorg ringa. Om man som barn eller ungdom har frågor om vilka rättigheter man har eller upplever att saker fungerar dåligt inom…

DHB håller konferens om hörselnedsättning och NPF

Har du ett barn eller ungdom med dövhet/hörselnedsättning och diagnos inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Då är du välkommen på DHB:s (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) föräldrakonferens den 28-30 november. Under de här dagarna kommer medverkande föräldrar bland annat att få kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hur går det till att ställa diagnos? Hur kan det fungera…

Uttalande från Förbundsstämman 2013: Likvärdig vård över hela Sverige

Köerna för att få göra en neuropsykiatrisk utredning ringlar sig långa i flera landsting. Och i vissa landsting får grupper inte ens stå i kön eftersom de inte uppfyller landstingens egna kriterier för utredning. Samtidigt blir många sjukskrivna p.g.a. depression, ångest eller utmattningsproblem. Attention ser en koppling mellan vårdköerna och psykisk ohälsa och vill ändra på det. Regeringen och SKL har förlängt den s.k. Kömiljarden för att…

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst

Hälsosituationen för svenska barn är på flera områden bland de bästa i världen. Vi har till exempel låg spädbarnsdödlighet, låg andel barnolycksfall och låg andel barn som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdom har däremot ökat de senaste årtiondena och det är uppenbart att det här inte kan hanteras enbart inom hälso- och sjukvården. Därför är det, enligt Socialstyrelsen, nödvändigt med en…

Referensgrupp för projektet Delaktiga barn

Handikappförbunden har utsett Karina Braun, Riksförbundet Attention, Kristina Radwan, Cystisk Fibros, och Lillemor Fernström, Svenska Diabetesförbundet till referensgrupp till projektet Delaktiga barn och unga. Anna Karin Wyatt, Unga Hörselskadade är adjungerad till referensgruppen. Projektet är en vidareutveckling av Handikappförbundens tidigare projekt Egen växtkraft. Det ska arbeta med hur barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få…

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

Ska barn den barnpsykiatriska heldygnvården ske hemma eller på institution? Attention har bjudits in till ett stormöte om den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Mötet ordnas av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den 15 maj. Inläggning på sjukhus blir ju inte aktuellt annat än i väldigt svåra situationer som vid ätstörningar, självskador, svår ångestproblematik eller våld, ofta i kombination med en annan psykisk…

Attention kräver likvärdig vård över hela Sverige

K öerna för att få göra en neuropsykiatrisk utredning ringlar sig långa i flera landsting. Och i vissa landsting får grupper inte ens stå i kön eftersom de inte uppfyller landstingens egna kriterier för utredning. Samtidigt blir många sjukskrivna p.g.a. depression, ångest eller utmattningsproblem. Attention ser en koppling mellan vårdköerna och psykisk ohälsa och vill ändra på det. Regeringen och SKL har förlängt den s.k. Kömiljarden för att…