Aktuellt

Inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med NPF!

Attentions projekt ”Min skola” bjuder in till inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspirationsdagen riktar sig till dig som arbetar inom skolan och vill...

Myndighetsgemensam satsning om adhd

Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Detta är...

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

Idag lanserar SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Studiepaket vuxen” på webben och är den största satsningen på vuxenutbildning SPSM någonsin gjort. Materialet är en fortbildning och vänder sig till skolpersonal som möter...

Regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktik till personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger ett stort antal statliga myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ordna praktikplatser som Arbetsförmedlingen kan förmedla till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga....

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade för en tid sedan att läkemedlet Melatonin ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV:s  menar att kostnaderna för att använda läkemedel ska vara rimliga, ett positivt besked...

Svårt för personer med ADHD att hitta tid för återhämtning i vardagen

I november månad 2015 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning för att ta reda på hur medlemmarna med ADHD upplever sin ADHD-diagnos kopplat till sitt arbetsliv. 1068 personer besvarade enkäten och...

Attention lämnar remissvar om spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent (ca 170 000) av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket innebär att man saknar kontroll över sitt spelande och att detta...

Ny satsning på webben ska hjälpa lärare ge stöd till barn med NPF

Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserar idag ett studiepaket på webben som ska stärka lärares kompetens i hur de kan anpassa verksamheten till de behov som många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Rapporter både från Skolinspektionen,...

Fortfarande stora brister i skolsituationen för barn med NPF

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är missnöjda med skolans sätt att skapa goda förutsättningar för deras barn. Det visar en nyligen genomförd skolenkät. Riksförbundet Attention kräver ett rejält...

Regeringen avsätter 845 miljoner för psykisk ohälsa 2016

I dag presenterades en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Genom samarbetet vill man stimulera utvecklingsarbete och få till lokala och regionala analyser...

Attention kommenterar Smers uttalande i media

Smer, Statens medicinsk-etiska råd, är ett rådgivande organ till regering, riksdag m fl. Deras uppgift är att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Igår den 16 december presenterade Smer...

Källbrinksskolan firade sina elever som deltar i ”Min skola”

Under torsdagseftermiddagen bjöd Källbrinksskolan in till ett ”releaseparty” för elevmagasinet ”Så här! Få skolan att funka”. Eleverna på skolan som har bidragit stort till magasinet skulle firas och tackas, och...

Nytt kunskapslyft för lärare kring NPF

I slutet av oktober i år träffade Attentions ledning utbildningsminister Gustav Fridolin. Han lovade då att Regeringen kommer att se över den låga kunskapsnivån kring NPF hos lärare, som lärarnas tidning Skolvärlden...

Regeringen inför åtgärdsprogram för unga som varken arbetar eller studerar

”Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar” är ett åtgärdsprogram i tio steg framtaget av regeringen. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för unga som...

Attention medverkar i förslag till ny LVU

Attention har medverkat i NSPH:s och Civil Rights Defenders arbete kring ett yttrande över utredningen “Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Läs mer...