Aktuellt

Attentions projekt Barns Röst söker deltagare till fokusgrupp

Attentions projekt Barns Röst söker flickor (15–17 år) med Aspergers syndrom som vill delta i en fokusgrupp. När? Den 26 maj kl 17-19 Var? I KINDs lokaler på Gävlegatan 22 B centralt i...

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

Trots att de fått tidiga stödinsatser har ändå 9 av 10 förskolebarn med autism fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern. En majoritet av föräldrarna anser att barnen fått otillräckligt...

SPSM startar den nya tjänsten “Fråga en rådgivare”

Från och med den 4 april är det enklare för pedagoger att komma i kontakt med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Då lanserar de den nya tjänsten “Fråga en rådgivare” med fokus på elever med...

Dyster arbetssituation för personer med NPF

SCB:s nylanserade rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015” visar att 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var sysselsatta, jämfört med 78 procent i...

Attention om BO:s rapport: Alla lärare ska ha kunskap om NPF!

Igår presenterades Barnombudsmannen (BO) rapport “Respekt” som visar på brister i skolans stöd till elever med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts särskilt fram svårigheter att identifiera och förstå svårigheterna hos flickor med...

Barnombudsmannen anser att flickor med ADHD missgynnas

Barnombudsmannens (BO) nysläppta rapport “Respekt” har fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. I rapporten lyfter BO särskilt fram det faktum att flickor med ADHD ofta missgynnas. SVT tar idag...

BO: Genomgripande förändringar krävs för funktionsnedsatta barn

Barnombudsmannen (BO) har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill...

Glädjande besked om Hjärnkolls och NSPH:s finansiering

Det har varit en tuff start på 2016 för Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH. Regeringens beslut om fortsatt finansiering har förhalats och framtiden har känts oviss. I slutet av förra veckan kom...

Rapport: Bristande samordning är ett problem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat rapporten “Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.” Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar...

Attention kritisk till förlängd skolplikt

En utredning föreslår förlängd skolplikt med högst ett år för elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan,...

Inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med NPF!

Attentions projekt ”Min skola” bjuder in till inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspirationsdagen riktar sig till dig som arbetar inom skolan och vill...

Myndighetsgemensam satsning om adhd

Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Detta är...

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

Idag lanserar SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Studiepaket vuxen” på webben och är den största satsningen på vuxenutbildning SPSM någonsin gjort. Materialet är en fortbildning och vänder sig till skolpersonal som möter...

Regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktik till personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger ett stort antal statliga myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ordna praktikplatser som Arbetsförmedlingen kan förmedla till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga....

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade för en tid sedan att läkemedlet Melatonin ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV:s  menar att kostnaderna för att använda läkemedel ska vara rimliga, ett positivt besked...