Aktuellt

Fri-projektet besöker Ung i fängelses utställning

Attentions Fri-projekt har nyligen besökt Arbetets museum i Norrköping som driver Arvsfondsprojektet Ung i fängelse tillsammans med Attention och anstalten i Luleå. Syftet med Ung i fängelse är att lyfta...

Ny skrift om NPF och privatekonomi

Med stöd från Konsumentverket har Attention tagit fram material för att sprida kunskap om hjälpmedel och strategier som kan göra det lättare att få överblick över sin privatekonomi. Skriften Ekonomikoll...

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Riksförbundet Attention genomförde under november en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Trots att den...

Min Skola ska anpassas efter eleven – inte tvärtom

–Vi vill vi bidra till en skola där eleven kan känna sig hemma och vara delaktig i hur skolan fungerar snarare än att känna vanmakt som många elever med NPF upplever,...

Yrkesförbund avråder från tv-medverkan

I ett uppmärksammat rättsfall filmades en döende cancerpatient av TV3. I tingsrätten friades landstinget för att ha låtit tv-bolaget filma, men fallet ska tas upp i hovrätten. Nu tar Svenska...

Mer inflytande i valet av hjälpmedel

Regeringen föreslår nu att den enskilde ska få större inflytande över valet av hjälpmedel. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ändras så att det tydligare framgår...

ADHD-mediciner minskar risken för trafikolyckor

En ny studie från Karolinska Institutet visar att transportolyckor minskar med hela 58 procent när de 17 000 personer som ingick i studien med diagnosen ADHD medicinerade jämfört med när...

Entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Johan Wiklund är professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan I Stockholm och Syracuse, USA. Han forskar om kopplingen mellan entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hans forskning bygger på antagandet att beteenden...

Tidiga insatser för barn med NPF kan vara en nödvändig förutsättning att klara vardagen i vuxen ålder

En avhandling från Umeå universitet visar att mellan 5 och 15 procent av alla barn har lindriga funktionsnedsättningar. Uppgifter från 12 000 barn från hela världen har legat till grund för...

Rätt stöd hjälper personer med NPF ut i arbete

Handikappförbunden driver projektet “Rätt stöd till arbete”. Målsättningen är att projektet ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta ett arbete. Fem kommuner ingår i projektet: Hudiksvall, Kristinehamn, Partille, Skellefteå...

Nytt kunskapsstöd om stöd till anhöriga

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har tagit fram broschyren “Anhörig – stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa“. Materialet är framtaget av NSPH:s arbetsgrupp och tar...

Ny dansk forskning visar att medicinering med metylfenidat under graviditeten inte resulterar i fosterskador som tidigare befarats

En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. Fram till nyligen fanns mycket liten kunskap om hur metylfenidat påverkar...

Föräldrar till barn med AST upplever bristande stöd – alarmerande många blir sjukskrivna

”Jag orkar inte mer”, ”Jag får ingen information överhuvudtaget vart jag ska vända mig för att få hjälp med min son”, ”Känner mig alltid stressad och alltid orolig över hur...

Folksams försäkring för barn med ADHD kritiseras av Konsumentverket

”Vi försäkrar alla barn” är Folksams slogan. Nu vill Konsumentverket att texten tas bort eftersom ett barn som får diagnosen ADHD efter sex års ålder inte omfattas av sjukförsäkringen. Konsumentverket...

Arbetsterapeuter erbjuder kostnadsfri tjänst

På www.fragaarbetsterapeuten.se svarar legitimerade arbetsterapeuter kostnadsfritt på frågor inom om olika områden, bland annat neuropsykiatri. – Vi vill öka kännedomen om att arbetsterapi får vardagen att fungera, oavsett vilken funktionsnedsättning du...