Lou Rehnlund

Myndighetsgemensam satsning om adhd

Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Detta är...

Regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktik till personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger ett stort antal statliga myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ordna praktikplatser som Arbetsförmedlingen kan förmedla till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga....

Svårt för personer med ADHD att hitta tid för återhämtning i vardagen

I november månad 2015 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning för att ta reda på hur medlemmarna med ADHD upplever sin ADHD-diagnos kopplat till sitt arbetsliv. 1068 personer besvarade enkäten och...

Ny satsning på webben ska hjälpa lärare ge stöd till barn med NPF

Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserar idag ett studiepaket på webben som ska stärka lärares kompetens i hur de kan anpassa verksamheten till de behov som många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Rapporter både från Skolinspektionen,...

Regeringen avsätter 845 miljoner för psykisk ohälsa 2016

I dag presenterades en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Genom samarbetet vill man stimulera utvecklingsarbete och få till lokala och regionala analyser...

Attention kommenterar Smers uttalande i media

Smer, Statens medicinsk-etiska råd, är ett rådgivande organ till regering, riksdag m fl. Deras uppgift är att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Igår den 16 december presenterade Smer...

Källbrinksskolan firade sina elever som deltar i ”Min skola”

Under torsdagseftermiddagen bjöd Källbrinksskolan in till ett ”releaseparty” för elevmagasinet ”Så här! Få skolan att funka”. Eleverna på skolan som har bidragit stort till magasinet skulle firas och tackas, och...

Nytt kunskapslyft för lärare kring NPF

I slutet av oktober i år träffade Attentions ledning utbildningsminister Gustav Fridolin. Han lovade då att Regeringen kommer att se över den låga kunskapsnivån kring NPF hos lärare, som lärarnas tidning Skolvärlden...

Regeringen inför åtgärdsprogram för unga som varken arbetar eller studerar

”Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar” är ett åtgärdsprogram i tio steg framtaget av regeringen. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för unga som...

Attention medverkar i förslag till ny LVU

Attention har medverkat i NSPH:s och Civil Rights Defenders arbete kring ett yttrande över utredningen “Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Läs mer...

Anpassat högskoleprov för personer med NPF?

Universitet- och högskolerådet har startat en utredning med att se över möjligheten för fler grupper att ta del av de anpassningar av högskoleprovet som finns idag. Utredningen kommer att undersöka om det finns...

Christopher Gillberg: Viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser

Nestorn inom NPF, Christopher Gillberg gästade idag Attention Utbildning på ett fullsatt ABF-hus för att tala under rubriken: Tidig upptäckt och tidiga insatser. Christopher Gillberg är professor och överläkare på...

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

Ann-Charlotte Linton är doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen...

Satsa på skolbarnen var budskapet från regeringens psykiatrikonferens

Den 18 november höll Regeringen en psykiatrikonferens på Konserthuset i Stockholm under rubriken: ”Psykisk hälsa – hela samhällets ansvar”. Representanter från regering och departement, myndigheter, kommuner, landsting, civilsamhället, brukarrörelsen och...

HSO i Dagens Arena: ”Ingen ung med funktionsnedsättning ska lämnas i sticket”

Stig Nyman och Mikael Klein från Handikappförbunden uppmanar idag regeringen att uppdatera aktivitetsersättningen i en debattartikel i Dagens Arena. Bakgrunden är att Riksrevisionen granskat aktivitetsersättningen för unga 19 till 29...