Lovisa Schiller

Attention svarar på FunkA-utredningens “Sänkta trösklar – högt i tak”

Idag skickade Riksförbundet Attention ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementets betänkande “Sänkta trösklar – högt i tak”, en del av FunkA-utredningen.  FunkaA-utredningen är ett regeringsuppdrag som innebär att man ska se över...

Ny film från danska ADHD-föreningen med dr Loretta Giorcelli

Danska ADHD-föreningen publicerade nyligen första filkmklippet av tre med Dr Loretta Giorcelli – professor i specialpedagogik och barns utveckling. Loretta Giorcelli besökte nyligen den stora konferensen ”ADHD Association Conference 2012″....

Attention svarar på remiss om Dammsdalskolan

Bakgrunden till förslaget är förändringen av skollagen som innebär att Dammsdalskolan inte längre kan bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte också har en utvecklingsstörning...

Två nya projekt beviljas medel från Allmänna Arvsfonden

Attention har fått besked om att två projektansökningar beviljats medel från Allmänna Arvsfonden. Det ena projektet är ”Vägar till jobb för personer med Asperger” och syftar till att hjälpa personer...

Attention svarar på remiss om den statliga styrningen

Attention välkomnar översynen och det helhetsgrepp som utredaren tagit i syfte att uppnå en förbättring av den statliga styrningen av vård och omsorg. Vi instämmer också i utredningens övergripande beskrivning...

Skaffa dig Körkortskoll

I dagarna skickar Riksförbundet Attention ut bilagan Körkortskoll tillsammans med förbundets medlemstidning !Attention. Bilagan är ett försök att reda ut vad som egentligen gäller när man har en neuropsykiatrisk diagnos...

Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

Ny forskning från Uppsala universitet visar att unga med ADHD har betydligt lägre värden av stresshormonet kortisol än barn utan. Skillnaderna ser också ut att öka med åldern. Frank Lindblad,...

Trots skärpt skollag får elever inte rätt stöd

2011 skärptes skollagen vilket innebär att alla elever, med eller utan NPF-diagnos, ska få stödinsatser för att klara skolgången. Trots det får många barn inte rätt stöd.  I UR:s program Kaliber...

Idrott och ADHD – Hur funkar det?

Centrum för Idrottsforskning (CIF) gör under hösten 2012 en studie om hur ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) ser på idrott och idrottsutövande. Riksförbundet Attention finns representerade i projektets referensgrupp. I...

Barn och ungas rättigheter ska stärkas

Regeringen ska utreda lagen om vård av unga, LVU. Utredare är Håkan Ceder, tjänstledig överdirektör vid Socialstyrelsen. – Det är viktigt att stärka barns och ungas rättigheter på alla områden,...

Ny effektiv tillsynsmyndighet

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet...

Ökad ekonomisk trygghet för personer med aktivitetsersättning

Förslagen som lämnas i promemorian innebär att personer som är berättigade till aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga får möjlighet att låta ersättningen vila i upp till två år för att arbeta...

Ny studie om barn och ADHD från National Institute of Health

Enligt en studie utförd av National Institutes of Health visar att barn med ADHD har en utvecklingsförsening på ca 2 år i  främre hjärnbarken jämfört med barn utan ADHD. I studien ingick...

Regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel

Det är stora regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel. Det visar undersökningen ”Hjälpmedel på lika villkor” som Hjälpmedelsinstitutet publicerade i juni i år. Undersökningens syfte var att kartlägga landstingens och...

Ny studie ska öka förståelsen för anhörigas livssituation

Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) vid Örebro universitet gör just nu en studie som innefattar Attentions målgrupper. Syftet är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd...