Lovisa Schiller

Allt fler uppmärksammar flickor med ADHD

Allt fler medier rapporterar att antalet flickor som medicineras vid ADHD har ökat betydligt. Gefle Dagblad uppmärksammar till exempel att antalet flickor som medicineras vid ADHD har ökat med 260...

Socialtjänstlagen ändrar HVB-lagar

Lagar som rör HVB – Hem för vård och boende, har ändrats sedan den 1 januari 2013. Lagändringarna innebär bland annat att barns och ungas egna uppfattningar får en starkare...

90 procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna får inte möjlighet att gå i skolan

Att kunna läsa och skriva är de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta sig ur fattigdom. Trots det stängs 90 procent av alla barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna ute från...

Attention omnämns i bok om socialt företagande

Boken ”Att lära av mirakel – att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande” tar upp olika aspekter av arbetsintegrerande socialt företagande i Sverige. Förhoppningen med...

FDA godkänner svenskt test vid ADHD-utredning

Det så kallade Qb-testet har använts vid ADHD-utredning i Sverige sedan ett tiotal år tillbaka. Nu har det datorbaserade testet godkänts att användas vid ADHD-utredning av vuxna i USA. FDA...

Landstingens tolkprojekt ska leda till vård på lika villkor

I oktober i år inledde Stockholms läns landsting ett projekt – tolkprojektet. Projektet har inneburit att Sjukvårdsrådgivningen kunnat koppla in en tolk via trepartsamtal med bland annat arabiska och somaliska...

Transportstyrelsen förlorade målet mot lokföraren

Lokföraren Torolf Jansson hade skött sitt arbete som lokförare prickfritt i över 20 år. Sommaren 2010 blev han tagen ur tjänst på grund sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Torolf överklagade då Transportstyrelsens...

Dåliga kunskaper om NPF inom ungdomsidrotten

I början av november DO-anmäldes en hockeyskola då en 14-årig pojke med ADHD nekades plats på grund av sin funktionsnedsättning. Idrottsföreningen som sköter hockeyskolan, hävdade att avtalet med kommunen innebär...

ADHD-medicinering minskar risk för brott

Personer med ADHD löper ökad risk att hamna i kriminalitet och svensk forskning har också visat att drygt en av tre män som dömts till längre fängelsestraff har ADHD. Nu...

Patient- och brukarorganisationerna varnar för ökat tvång

NSPH, som är ett nätverk av tretton patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet har lämnat ett gemensamt remissvar på psykiatrilagsutredningen. NSPH ser en risk för ökat tvång, vilket går emot...

Studenter med NPF uppmärksammas

Nyligen hölls ett jämställdhetsseminarium i Uppsala om studenter med funktionsnedsättningar. Malena Ranch, Attentions projektledare för Unga vuxna-projektet föreläste om studenter med NPF och hur man med små medel kan förbättra...

CSN förtydligar information om studiestöd för personer med funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention skickade nyligen en skrivelse till CSN efter att studenter med NPF påtalat svårigheter kring ansökningar om studiestöd. Skrivelsen innefattade bland annat önskemål om tydligare information om studiestödet men...

Otydliga rutiner hos CSN kring extra studiestöd till studenter med NPF

Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har uppmärksammat Riksförbundet Attention på att det finns svårigheter kring ansökningar om studiestöd från CSN. Studenter med funktionsnedsättningar som försvårar studierna har rätt att få...

Attention uppmärksammar SKL på utsatt bostadssituation för personer med NPF

Riksförbundet Attention har arbetat med satsningen ”Ekonomikoll”, etablerat kommunala budget- och skuldrådgivare och Attentions lokalföreningar. I och med arbetet har den utsatta bostadssituation som personer med (NPF) befinner i blivit...

Skolinspektionen granskar undervisning för elever med AST

Elever med autismspektrumtillstånd, AST, får ibland inte tillgång den undervisning de har rätt till. Därför granskar nu Skolinspektionen undervisning och stödåtgärder som ska vara anpassade efter elevernas individuella behov. Urvalet...