Intressepolitik är en viktig del i Attentions arbete och handlar om att informera, ställa krav och uppvakta politiker i kommuner, landsting och riksdag och andra beslutsfattare inom olika samhällsområden.

Förutom att påtala brister och ställa krav på förbättringar för våra målgrupper svarar vi på remisser och samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor.

Vi driver också egna projekt och deltar i projekt tillsammans med andra föreningar och samarbetspartners.

Vårt intressepolitiska program

I den här skriften kan du läsa mer om vilka områden Attention i första hand fokuserar på i sitt intressepolitiska arbete.

Läs den i sin helhet

Läs den som en kortversion

Guider och tips

Stominsändare till lokalföreningar om skolan

Ett effektfullt sätt att utöva påverkansarbete lokalt är att skicka in debattartiklar till sin lokaltidning. Vi har därför tagit fram en stominsändare som lokalföreningarna enkelt kan anpassa efter sina behov.

Läs och ladda ner stominsändaren.

Alla behövs!

 • Var noga med att anpassa det intressepolitiska arbetet till de förutsättningar föreningen har.
 • Försök hitta en lagom ambitionsnivå där alla som vill får utrymme att bidra och agera.
 • Ta vara på medlemmarnas olika intressen och kompetens.
 • Samarbeta och prioritera, ta ett steg i taget.

Lokal profilering

 • Gör föreningen känd och upparbeta personliga kontakter med tjänstemän och politiker.
 • Se till att kommun och landsting känner till föreningen och har namn, telefon och e-mail till ordförande eller annan kontaktperson.
 • Skriv till ansvarig för komvux, studievägledare, arbetsförmedling, försäkringskassa och olika nyckelpersoner inom landstinget och berätta om föreningen och förbundet.
 • Lägg ut broschyrer om föreningens verksamhet i receptionen på kommunen, skolor, NPF-team, BVC, sjukhuset, biblioteket m fl.

Påverka genom medier

 • Gör upp listor på journalister som bevakar frågor som är särskilt intressanta för föreningen.
 • Ge tips till journalister, presentera Attentions undersökningar och statistik.
 • Följ upp nyheter som är särskilt intressanta för medlemmarna, ring upp journalisten och försök hitta nya vinklar på frågor som nyligen fått stor uppmärksamhet.
 • Följ upp uttalanden från exempelvis politiker i kommunen som intervjuats i sammanhang som berör medlemmarna.
 • Skriv insändare och debattartiklar. En insändare är cirka 1500-2000 tecken lång, vilket motsvarar ungefär en halv A4-sida. En debattartikel är dubbelt så lång. Skriv enkelt och tydligt och underteckna så att det klart framgår att det är i egenskap av medlem i Attention som texten har skrivits.
 • Skicka aldrig samma artikel till mer än en tidning inom samma upptagningsområde.

Kontakta makthavare

 • Skriv till alla partier i kommunens och landstingets distriktsnämnd. Framställ frågan eller förslaget så faktamässigt som möjligt och på ett sätt som väcker engagemang hos politikerna. Skicka eller mejla kopia av brevet till tidningsredaktionerna på orten.
 • Gå på kommunfullmäktiges sammanträden i kommunen, som är öppna för alla medborgare. Utnyttja sammanträdena för informella möten med politiker och journalister i korridorer eller vid kaffeautomaten. Dela gärna ut visitkort med förbundets logga och föreningens namn.
 • Skriv remissyttranden på förslag från utredningar och arbetsgrupper inom kommunen eller landstinget som offentliggjorts. Detta kan ske på föreningens eget initiativ utan att förslaget ens har skickats ut på remissrunda. Det är viktigt att bearbeta olika chefstjänstemän så att föreningen kommer upp på listor över remissorgan i frågor som särskilt berör medlemmarna. Ett remissyttrande kan, genom lättare redigering, återanvändas i form av insändare, debattartikel eller pressmeddelande.
 • Se till att föreningen är representerad i olika nämnder och samrådsgrupper som finns i kommun och landsting. På flera områden är det lagstadgat att myndigheterna ska föra dialog med handikappförbunden.

Gå på möten

 • Ordna egna möten och försök ligga steget före i aktuella frågor. Engagera personer som är kunniga inom olika områden.
 • Gå på andras möten och seminarier som föreningen blir inbjuden till. Detta ger föreningen ett ansikte och underlättar för föreningen att komma med på olika sändlistor, adresslistor och för att få kontinuerlig information och inbjudningar.

Genomför aktioner

 • Starta ett upprop i en konkret fråga, till exempel att ingen ska behöva vänta i mer än tre månader på en neuropsykiatrisk undersökning vid det lokala sjukhuset. Skriv en kort faktatext och avsluta texten med en uppmaning om förändring. Underteckna uppropet med styrelsens ledamöter eller tillsammans med andra organisationer eller sök medborgarnas stöd genom namninsamling.
 • Skriv flygblad där föreningen i några meningar uttrycker åsikter kring en fråga. Tryck upp flygblad och dela ut, gärna i samband med en demonstration.
 • Demonstrera för att visa att nu får det vara nog! Försök hitta budskap som rör så många människor som möjligt. Håll ett offentligt möte på torg eller gågata, skaffa högtalaranläggning och läs upp en resolution. Samarbeta gärna med andra organisationer. Glöm inte att kontakta massmedia och att söka polistillstånd.
 • Ordna bokbord för att komma i kontakt med människor som föreningen annars inte träffar. Ställ bordet på en allmän plats där det passerar många människor, exempelvis ett torg, ett köpcentrum eller tågstation. Lägg ut broschyrer och annat material som intresserade kan ta med sig hem liksom förbundets faktablad och andra intressanta rapporter och böcker. Bjud gärna på fika eller godis. Glöm inte att informera lokala medier och att söka polistillstånd.
 • Gör en skärmutställning eller väggtidning för att beskriva en fråga. Använd bilder för att locka folk. Tänk på att texterna ska vara korta och att texten är i stor stil för att kunna läsas på långt håll. Ring upp exempelvis bibliotek, vårdcentraler, sjukhus och skolor och be om tillstånd att få sätta upp utställningen hos dem under en begränsad tid. Glöm inte att skriva ut adresser och telefonnummer till föreningens kontaktpersoner.