Var och en som företräder Attention har ett ansvar för att agera så att Attention uppfattas som en seriös och kompetent organisation. För att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation så har förbundet tagit fram etiska riktlinje. Riktlinjerna har tillkommit för att ge de förtroendevalda och medlemmarna vägledning och stöd i sitt medlemskap och för att stärka demokratin och gemenskapen inom förbundet.

Varför behövs etiska riktlinjer?

• För att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation

• För att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för Attention

• För att öka medvetenheten hos oss själva om betydelsen av att bemöta varandra på ett sätt som stärker kamratskapet inom förbundet.

Vad betyder etik?

Etik betyder sedelära och handlar i vårt förbund framför allt om hur vi hanterar relationer till andra människor och hur vi förvaltar förtroenden, ekonomi och våra uppdrag. En handling är kanske inte fel i juridisk mening, men kan vara tveksam eller olämplig ur medmänsklig synvinkel eller innebära att förtroendet för vår organisation minskar. Etik handlar inte om knivskarpa och absoluta gränser utan om att ge riktlinjer som hjälper den enskilde att skapa förtroende för sig själv och för organisationen.

Attentions värdegrund och normer

Attentions verksamhet ska bygga på en gedigen kunskapsgrund och vara förankrad i en humanistisk människosyn. Tolerans och respekt för alla människors lika värde och behov av medmänsklighet utgör kärnan i vår gemenskap. Detta synsätt ska vara vägledande för hur vi agerar i olika situationer. Det innebär också att alla medlemmar i grunden har samma skyldigheter och rättigheter, oavsett om man har egna funktionsnedsättningar eller inte.

Var och en ansvarar för att bemöta andra på ett sätt som inte upplevs kränkande och destruktivt. I stället ska vi i positiv anda, genom öppenhet, förståelse och hänsyn samt klok vägledning se möjligheter i stället för hinder. Vi ska vara tydliga i vår kommunikation för att minimera missförstånd. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär en tro på att alla människor har lösningar inom sig, men kan behöva stöd i att ta fram dem. Detta tänkande ska genomsyra allt arbete.

Var och en som företräder Attention ska vara medveten om förbundets grundsyn i olika frågor och verka därefter. Vi ska utgå från de skrifter och program förbundet har när vi representerar förbundet.

Utefter funktionsförmåga

Ordföranden har tillsammans med de övriga i styrelsen ett särskilt ansvar för att värna medlemsdemokratin samt att skapa en klar struktur och tydliga arbetsbeskrivningar för styrelsearbete, av ansvar och roller, främja en bra balans mellan anpassning av föreningens arbetsformer och individens utveckling av den egna förmågan. Detta kan innebära att arbetsuppgifter anpassas efter vars och ens förutsättningar och förmågor – med eller utan funktionsnedsättning. Var och en ska kunna känna trygghet i att få ge stöd och ta emot stöd.

Ekonomi och personuppgifter

Ordföranden har tillsammans med de övriga i styrelsen också ansvar för att förbundet respektive föreningarnas ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt. Den praktiska uppgiften att sköta ekonomin kan delegeras till kassören eller någon annan i styrelsen. Alla medlemmar har skyldighet att bevara förtroenden samt skydda personuppgifter.

Detta innebär att ingen, utan den berördes medgivande, ber om eller lämnar ut personliga uppgifter, erfarenheter eller förtroenden. All hantering och registrering av känsliga uppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning, med varsamhet inför andra människors integritet.

Konflikter

Vi strävar efter att hålla ihop och lösa meningsskiljaktigheter i samförstånd. Vi lyssnar på och respekterar varandra. När vi har olika uppfattningar lyssnar vi på varandra och söker efter konstruktiva kompromisser som kan leda arbetet framåt. När det uppstår konflikter som vi själva har svårt att lösa tar vi hjälp av andra.

Alkoholpolicy

Vår representation och våra gåvor bör vara alkoholfria. Den som vill ha någon alkoholhaltig dryck i samband med en middag eller annat kvällsarrangemang betalar den själv.

Opartiskhet och oberoende

Du företräder förbundet – inte dig själv

Det är viktigt att den som har ett förtroendeuppdrag och företräder förbundet är noga med att inte blanda ihop sina roller eller utnyttja sin position för att främja egna intressen till exempel i form av en egen privat firma. När man skickar e-post eller brev ska det framgå av signaturen att avsändaren representerar Attention. Vid möten och konferenser ska inte reklam för egna verksamheter förekomma med mindre än att det träffats en särskild överenskommelse med arrangören om det.

Intressekonflikter och jäv

För att ingen ska kunna misstänkas för att hamna i en beroendesituation eller intressekonflikt är det viktigt att förtroendevalda, adjungerade eller anställda på alla nivåer inom förbundet är medvetna om de riktlinjer som finns runt jäv och respekterar dem.

Demokrati och öppenhet

För att stärka demokratin inom förbundet värnar vi öppenhet och fri dialog. Vi samarbetar med andra när det är bra för våra medlemsgrupper, men med eftertanke, för att undvika intressekonflikter eller osunda beroende- förhållanden. Vi är restriktiva när det gäller samarbete med kommersiella intressen, vid tveksamhet ska förbundskansliet kontaktas. Vi ingår inga samarbetsavtal med branscher och företag där våra medlemmar har en särskilt utsatt position, exempelvis onlinespel om pengar, läkemedel, snabblåneföretag, tobak och alkohol eller därtill kopplade verksamheter.

Överträdelse av etiska riktlinjer

Om någon uppenbart bryter mot de etiska riktlinjerna skall den aktuella styrelsen ta kontakt med förbundsstyrelsen som beslutar om hur ärendet ska hanteras. Om en medlem, trots lämpliga insatser, upprepat fortsätter att bryta mot förbundets etiska riktlinjer, bör förbundsstyrelsen som en sista utväg överväga att stänga av vederbörande från förtroendeuppdrag eller utesluta medlemmen. Formerna för beslutet återfinns i riksförbundets stadgar och policy för uteslutning och avstängning.