Är ni ett antal människor som vill träffa andra i samma situation och dela erfarenheter och kunna påverka skolan, vården eller arbetslivet?

För att få gehör för era åsikter och krav och påverka beslutsfattarna är det en fördel att bilda en förening. Som förening har ni också möjlighet att få pengar till verksamheten.

Det finns inga speciella lagar och regler som styr ideella föreningar utan man följer den praxis som finns i föreningslivet.

Så här går det till

Bilda arbetsgrupp

 1. Kontakt tas med förbundets kansli på info@attention.se för att i ett första steg bilda en arbetsgrupp. Syftet med att först bilda arbetsgrupp innan man bildar förening är att få diskutera vad föreningen ska lägga fokus på under det första året och också för att lära känna varandra.
 2. Kansliet skickar ut ett informationsbrev och en kallelse till ett första möte till medlemmarna i området och talar om att en arbetsgrupp ska bildas.
 3. Studieförbundet Vuxenskolan i regionen bjuds också in till mötet. Studieförbundet Vuxenskolan hjälper till med det formella i samband med en föreningsstart och har en styrelseutbildning för arbetsgruppen.
 4. När arbetsgruppen känner att det är dags att bilda förening kallas till ett Bildandemöte eller ett första årsmöte.

Bildandemöte

 • Här väljs en tillfällig styrelse, en interimsstyrelse, som ska fungera fram till det första årsmötet.
 • Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Utöver dessa funktioner ska styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter, motsvarande förbundets normalstadga för lokalförening.
 • Interimsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till styrelse, stadgar, (se normalstadgar för Attentions lokalföreningar), göra verksamhetsplan och budget, och ge förslag på valberedning.
 • Styrelsen får också i uppdrag att förbereda det kommande årsmötet.

Dagordning för bildandemöte

 1. Mötets öppnande och välkomstord
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Fråga om bildande av förening
 6. Antagande av stadgar för föreningen
 7. Fastställande av verksamhetsplan
 8. Val av ordförande i föreningen
 9. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
 10. Val av revisorer samt ersättare
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor

Praktisk information när föreningen bildats

Så här ansöker du om anslutning till Riksförbundet Attention
Ansökan görs via ett formulär där det också framgår vilka bilagor som ska skickas med. Har du frågor kontakta kansliet på info@attention.se. Riksförbundets styrelse fattar beslut om att anta föreningen.

Ansökan anslutning till Riksförbundet

Organisationsnummer och post- eller bankgironummer
Föreningen ansöker om organisationsnummer hos den lokala skattemyndigheten. När detta är klart ansöker föreningen också om postgiro eller bankgiro för sin ekonomiska hantering.

Firmatecknare
Styrelsen beslutar vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens konto, betala fakturor eller skriva under en bidragsansökan. Det vanliga är att föreningens ordförande och kassör tillsammans är firmatecknare. Men för att förenkla hanteringen vid lägre belopp räcker med att en skriver på. Det ska tydligt framgå av ett styrelsebeslut vilket belopp som ska gälla för en respektive två underskrifter.

Etableringsbidrag och medlemsavgifter
När föreningen fått ett organisationsnummer och postgiro/bankgiro utbetalas ett etableringsbidrag på 5000 kr. Föreningen får också hälften av de medlemsavgifter som har betalats in till förbundet för den specifika föreningen som avses. Avräkning sker i slutet på året. Om föreningen ansluts efter halvårsskiftet betalas medlemsavgifter ut baserat på de avgifter som kommit in till förbundet efter 1 juli. Om medlemmen flyttar från en redan befintlig förening till den nya föreningen flyttas medlemsavgiften till den nya föreningen först året därpå

Kontaktperson för tidning och hemsida
Föreningen utser en kontaktperson som ska finnas med i listan över kontaktpersoner som publiceras på riksförbundets hemsida under “våra lokalföreningar”.

Kontaktperson för medlemsregistret
Föreningen utser en kontaktperson som ansvarar för föreningens medlemsregister. Kontaktpersonen måste ha tillgång till dator med internet och ha tillgång till mejladress. Föreningens registeransvariga kan läsa av registret, ta ut statistik, etiketter, göra mejlgrupper och mycket annat.