Pengar är nästan alltid en bristvara i föreningslivet. Medlemsavgifterna räcker oftast bara till det absolut nödvändigaste.

Därför kan det vara nödvändigt att söka bidrag från kommuner och landsting, fonder, stiftelser. För att få pengar till speciella arrangemang och aktiviteter kan också sponsring från företag vara en möjlighet.

Bidrag från kommuner

Som lokalförening söker man bidrag för verksamheten i kommunen där föreningen har sitt säte. Det finns inga generella regler eller riktlinjer för hur detta går till. Det ser olika ut i olika kommuner och bidragens storlek varierar från kommun till kommun liksom vilken nämnd som beviljar bidragen.

Information finns att hämta på kommunernas hemsidor där också ansökningsblanketter finns. För att komma till rätt nämnd och rätt bidrag kan man ibland få pröva sig fram på olika sökord, till exempel bidrag till handikapporganisation eller handikappförening, föreningsbidrag social verksamhet, socialnämndens föreningsbidrag, föreningsbidrag inom social välfärd etc.

I vissa kommuner kan man söka bidrag hos flera nämnder, till exempel så kan vård- och omsorgsnämnden bevilja bidrag till verksamhet som är LSS-anknuten och socialnämnden till verksamhet som sammanfaller med socialnämndens ansvarsområde. I några kommuner är det kultur- och fritidsförvaltningen som har hand om föreningsbidrag även till handikappföreningar och kriterierna kan ibland vara begränsade att exempelvis enbart gälla verksamhet för barn och ungdomar.

Bidrag från landsting

Lokalföreningar kan också, liksom länsföreningar, söka bidrag hos landstingen. I Stockholm är det till exempel möjligt för alla ideella organisationer att söka bidrag hos Hälso- och sjukvårdsnämnden utan krav på att verksamheten är länsövergripande. Däremot finns detta krav när det gäller bidrag för handikappolitisk verksamhet som behandlas av landstingsstyrelsen.

I region Skåne, där Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden tar emot bidragsansökningar, sägs att lokalföreningar som har medlemstäckning i minst fem kommuner med lägst 50 medlemmar kan söka bidrag. I Göteborg är motsvarande siffra lokalförening med medlemstäckning i minst åtta kommuner.

Flera lokalföreningar kan gå ihop och söka pengar under förutsättning att en förening utses som förhandlande part och tar på sig att fördela bidraget. Västerbottens läns landsting har inrättat ett nytt i Folkhälsobidrag för 2013 som är öppet att söka både av länsföreningar och lokalföreningar. Psykiatrinämnden i Region Halland har beslutat om ett nytt föreningsstöd som ett projekt med början 2012 och tre år framåt.

Stipendier

För att få hjälp att hitta stipendier att söka pengar ifrån har globalgrant.com en utvecklad söktjänst.

Sponsring

För att få ekonomiskt stöd från ett företag är det viktigt att vara tydlig med följande:

 • Vilka är vi som arrangerar?
 • Vilka är våra medlemmar?
 • Vad vill vi med arrangemanget?
 • För vem vill vi göra det?
 • Vilket är vårt syfte?
 • Hur vill vi göra det?
 • Budget

Gör en enkel budget för de olika kostnaderna.

Baskostnader

Möteslokal, fika, utskick till medlemmarna, resekostnader för medverkande, föreläsare, tryck av affisch, annons i lokalpressen, smörgåsar och övriga kostnader.

Förberedelser

Börja sökandet efter sponsorer i god tid. Vänd er till företag på orten. Även om de inte kan sponsra med pengar, kan de kanske bidra med material, föreläsare, informationsspridning eller förtäring. De kan också sponsra genom att låna ut lokaler och utrustning gratis eller billigare.

Genomförande

Börja med att ringa upp företaget och fråga vem man ska prata med om sponsring. Kanske är det svårt att hitta rätt på en gång men ge inte upp. Pröva alla vägar. Boka ett möte och börja med att presentera föreningen. Ha med föreningsmaterial, förbundsfolder och några tidningar som ni kan lämna över.

Strategiskt tänkande

Det är lättare att få företag att sponsra om man kan visa upp att andra företag gör det. Tänk på att de som sponsrar vill få något tillbaka, till exempel att företagets logotype ska vara väl synlig under arrangemanget eller i programmet. Genom att följa upp och tacka sponsorerna skapas goda förutsättningar för fortsatt samarbete.

Allmänna Arvsfonden

Stöder verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande och kunna särskiljas från förbundets ordinarie verksamhet.

En projektansökan ska innehålla:
Bakgrund: Varför är det viktigt att genomföra projektet?
Målgrupp: För vems nytta vill ni genomföra projektet?
Mål: Vad vill ni uppnå med projektet?
Metod: Hur ska ni nå dit?
Vilka aktiviteter planerar ni?
Vilka ska vara med i aktiviteterna?
Vad är nyskapande och utvecklande med projektet?
Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?

Den som beviljas pengar ur Allmänna arvsfonden är skyldig att efter varje projektår lämna en redogörelse/beskrivning av verksamheten och en ekonomisk redovisning till Arvsfondsdelegationen. Därför bör man redan vid planeringen av projektet tänka på hur resultatet av projektet ska beskrivas.

I den redogörelse som måste lämnas in ska följande frågor besvaras:

 • Har målen som ställdes upp i ansökan uppfyllts? Om inte, varför?
 • Kunde ni arbeta på det sätt ni tänkte er?
 • Har ni genomfört de aktiviteter som planerades? Om inte, varför?
 • Har ni nått ut till målgruppen? Om inte, varför?
 • Hur fortsätter verksamheten när projektet avslutats?
 • Hur har dokumentation/utvärdering genomförts?
 • Har arbete med erfarenhetsspridning påbörjats?

Även en ekonomisk redovisning ska göras, som bland annat ska följa posterna i den kostnadskalkyl som låg till grund för beslutet om stöd och bestyrkas av föreningens revisorer.

Ta gärna kontakt med Arvsfonden och presentera din idé så att den ligger i linje med vad Arvsfonden ger pengar till.

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden kan hämtas på www.arvsfonden.se