Riksförbundet Attention är en samlande kraft för ett växande antal lokal- och länsföreningar. Förbundet har ett nationellt ansvar och agerar på riksplanet, till skillnad från lokal- och länsföreningar som verkar inom ett visst geografiskt område.

De tre huvuduppgifterna som förbundet har enligt stadgar och verksamhetsplan är att påverka, sprida kunskap och utveckla organisationen.

Enligt stadgar och verksamhetsplan har Riksförbundet Attention tre huvuduppgifter:

1. Påverka samhället genom intressepolitiskt arbete

Förbundet arbetar för att medlemmarna och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få en bättre livssituation i enlighet med vad som fastställts i Attentions intressepolitiska handlingsprogram och verksamhetsplan. Där framgår förbundets uppfattning om vård, stöd, behandling och andra viktiga samhällsfrågor.

Genom att uppvakta politiker, besvara remisser, skicka skrivelser till myndigheter och andra beslutsfattare, kontakta medier, delta i debatter och konferenser kan vi påverka samhället.

2. Kunskapsspridning

Förbundet följer utvecklingen inom de områden som är viktiga för våra medlemmar och informerar och utbildar om funktionsnedsättningarna och det stöd som behövs. Detta sker genom medlemstidning, faktablad, informationsskrifter, filmproduktion, föreläsningar, utbildningar, konferenser och seminarier.

3. Föreningsutveckling

Förbundet verkar för att det ska bildas fler lokala föreningar som kan skapa nätverk, stödgrupper och andra aktiviteter för medlemmarna. Målsättningen är att utveckla kontakterna med föreningarna så att det nationella och lokala arbetet samverkar. Förbundskansliet ansvarar för medlemsregistret, i samverkan med föreningarnas registeransvariga, och betalar ut medlemsavgifterna till föreningarna.

En annan viktig uppgift är att skapa nya resurser som stärker organisationen. Ordförandeseminarium, nationellt medlemsregister, rationell ekonomihantering, nyhetsbrev, kontaktresor, förbundsstämma, webbplats med tydlig interninformation är några förslag. Beslut fattas av förbundsstämman och verkställs av förbundsstyrelsen.

Lokalföreningar

Attentions lokala föreningar är självständiga juridiska enheter som inom sina respektive geografiska områden arbetar med i stort sätt samma saker som riksförbundet. Medlemmarna väljer vid anslutning vilken förening de vill tillhöra. Det är i föreningen som de direkta medlemskontakterna och aktiviteterna sker.
Beslut fattas av årsmöte och verkställs av föreningsstyrelse.

Länsföreningar

Länsföreningarna är ett frivilligt samarbetsorgan för lokalföreningar som finns i länet/regionen. Deras uppgift är att ett bedriva ett länsövergripande arbete mot landsting och andra regionala organ i enlighet med det som föreningarna bestämmer. En annan viktig uppgift är att samordna och stödja de aktuella lokalföreningarna.
Beslut fattas av årsmöte och verkställs av föreningsstyrelse.