Styrelsen är ett ”lag” som medlemmarna väljer på årsmötet som har till uppgift att genomföra de beslut som årsmötet fattar, att sköta administration och ekonomi samt planera medlemsaktiviteter.

Inom styrelsen fördelas arbetet och var och en gör det man är bra på. De styrdokument som styrelsen arbetar efter är stadgarna, verksamhetsplanen och budgeten.

Ordföranden

 • Delegera/fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och eventuella arbetsgrupper utanför styrelsen
 • Leda styrelsens möten
 • Vara insatt i de ärenden som ska behandlas
 • Lyssna på och respektera alla inlägg som görs och se till alla får yttra sig och framföra sina åsikter i demokratisk anda
 • Undvika att ta ställning under pågående debatt, sammanfatta och ge förslag till konstruktiva beslut
 • Se till att ordningen vid mötet är god
 • Föra föreningens talan utåt
 • Se till att de beslut som föreningen har fattat genomförs
 • Vara firmatecknare tillsammans med kassören
 • Förbereda årsmötet och ta fram alla årsmöteshandlingar i samarbete med övriga styrelsen

Vice ordföranden

 • Ersätta ordinarie ordförande på alla ovanstående punkter när så är nödvändigt
 • Delta i övrigt som övriga styrelsemedlemmar vid möten för att hålla sig informerad om vad som diskuteras och beslutas

Sekreteraren

 • Skriva styrelsens protokoll
 • Se till att stadgar, protokoll, årsmöteshandlingar och andra beslutsdokument arkiveras
 • Bevaka att beslut blir verkställda tillsammans med ordföranden
 • Ansvara tillsammans med ordföranden för att medlemmar kallas till olika möten
 • Upprätta dagordning, en förteckning, över frågor som ska tas upp på mötet tillsammans med ordföranden

Kassören

 • Ansvara för föreningens ekonomi
 • Vara firmatecknare tillsammans med ordföranden
 • Ansvara för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet
 • Ansvara för föreningens bokföring
 • Ge styrelsen en ekonomisk redovisning vid varje styrelsemöte där även kontoutdrag finns med
 • Ansvara för att eventuella redovisningar/deklarationer lämnas till skattemyndigheten
 • Redovisa ekonomin per den 31 december vid årsmötet

Revisor

Revisorn har ansvar för kontrollen av föreningen och är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.
Revisorns uppgift är att granska:

 • Att styrelsen följer föreningens stadga och årsmötets beslut
 • Att räkenskaperna och bokföringen sköts enligt god redovisningssed
 • Att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar
 • Att de ekonomiska rapporterna är korrekta
 • Att föreningen håller sig inom ramen för lagar och regler

Utveckla styrelsearbetet

Lika viktigt som att kunna erbjuda bra medlemsaktiviteter är det att utveckla styrelsens arbetsformer. En styrelseutbildning är bra för att säkerställa att alla vet vad de förväntas göra och hitta ett effektivt sätt att arbeta. Även de mjuka frågorna om arbetsklimat och stämning i styrelsen bör tas upp.

Viktiga frågor att ställa är bland annat: Fungerar samarbetet inom styrelsen? Är ansvarsfördelningen bra? Trivs alla med sina roller? Hur engagerar vi nya? Vad kan göras för att utveckla föreningskänslan och arbetslusten? Hur stöttar vi varandra? Kan vi bli bättre på att återkoppla till varandra?