Arkivet för Kategori: Remissvar

Utredning om utökat skydd mot diskriminering

Funktionsnedsättning omnämns som en grund i diskrimineringslagen och enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) är diskriminering på grund av funktionsnedsättning också en av […]
Läs mer 

”Från delar till helhet” SOU2021:93

Riksförbundet Attention har tagit del av reformen “Från delar till helhet” som handlar om samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till […]
Läs mer 

Remiss om ändringar i skollagen

Attention har svarat på en remiss om ändringar i skollagen (2010:800) med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för s.k. […]
Läs mer 

Attentions svar på remissen Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Attentions har svarat på remissen från Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Syftet med utredningens […]
Läs mer 

Remissvar SOU 2021:69: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens förslag som behandlar för oss mycket viktiga frågor. Vi ser ökad tillgängligheten i […]
Läs mer 

Attentions remissvar på “Börja med barnen! SOU 2021:34”

Attention har svarat på ett utredningsförslag hur samhället ska kunna skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och […]
Läs mer 

Attentions remissvar på Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens förslag som utgår från uppdraget att se över reglerna för boende med särskild service […]
Läs mer 

Remissvar: Attention vill se skärpningar i skollagen

Den 30 juni har Attention skickat in ett remissyttrande på utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11” […]
Läs mer 

Riksförbundet Attentions remissvar kring revidering av allmänna råden kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2019:1947

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport kring kvarstående brister gällande skolors arbete med särskilt stöd till elever med sådant behov samt […]
Läs mer 

Attentions remissvar på nya Socialtjänstlagen

Utredningen “Hållbar socialtjänstlag – en ny socialtjänstlag” har varit ute på remiss och Attention har lämnat synpunkter på förslagen. Vi […]
Läs mer