Det finns två olika styrdokument som beskriver vilken vård och stöd som kan erbjudas personer med adhd och autism. Båda har tagits fram i en bred process där olika yrkesgrupper och brukarföreträdare medverkat. 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för beslutsfattare om behandlingar och annat stöd till personer som har adhd eller autism. Några av huvudbudskapen i riktlinjerna är att göra tidiga insatser, höj kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen och förbättra stödet till utsatta grupper. 

Riktlinjerna publicerades i oktober 2022. De är Socialstyrelsens första nationella riktlinjer om adhd och autism.

VIP (Vård och insatsprogram) adhd

VIP adhd är ett webbaserat kunskapsstöd som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det vänder sig till personal i många olika verksamheter. Syftet är att se till att rätt kunskap används. Det beskriver vilka insatser som kan bli aktuella och hur man gör. Budskapet är att adhd är en utmaning som kan hanteras genom rätt stöd, på rätt nivå och i rätt tid. Programmet kommer att kompletteras av ett separat program som avser vård och stöd för personer med autism.